Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
24/01/2022 | 19:06 h
Tauler d'anuncis
previsio
 
 
24/01/2022 | 19:06 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Ordenances fiscals
17/12/2021
OF30 Taxa prestació Servei Escola Bressol
17/12/2021
OF31 Reguladora prestació patrimonial de caràcter públic no tributari servei de cementiri
17/12/2021
Ordenança gral de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
17/12/2021
OF34 Taxa estacionament Vehicles Tracció Mecànica en vies públiques
17/12/2021
OF26 Taxa serveis Sanitat Preventiva
17/12/2021
OF24 Taxa Subministrament Aigua Potable
17/12/2021
OF22 Taxa per parades, barraques, casetes de venda espectacles, ambulants
17/12/2021
OF19 Taxa utilització via pública entrada vehicles a través de voreres, càrrega i descàrrega
17/12/2021
OF17 Taxa aprofitament espai domini públic empreses explotadores subministraments
17/12/2021
OF16 Taxes per Serveis Generals
17/12/2021
OF14 Taxa Retirada Vehicles abandonats o estacionats defectuosament
17/12/2021
OF13 Taxa Servei Cementiri Municipal
17/12/2021
OF12 Taxa prestació servei de Gestió de Residus Municipals
17/12/2021
OF10 Taxa prestació serveis intervenció administrativa Activitats
17/12/2021
OF9 Taxa Llicències o comprovació activitats comunicades en Urbanisme
17/12/2021
OF7 Taxa expedició de Documents Administratius
17/12/2021
OF5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
17/12/2021
OF4 Impost sobre Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
17/12/2021
OF3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
17/12/2021
OF2 Impost sobre Activitats Econòmiques
123 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043