Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
08/12/2023 | 23:01 h
previsio
 
 
08/12/2023 | 23:01 h

Aquest dijous es farà el ple ordinari del mes de març

16 de març de 2022


Hi ha 14 punts a l'ordre del dia de la sessió d'aquest dijous


 

Aquest dijous al vespre, a les 19h, està convocat el ple de l'Ajuntament de Palafolls per tractar 14 punts a l'ordre del dia. El ple es pot seguir des de la sala de plens de l'Ajuntament.

L'ordre del dia de la sessió de març és:

 

 

1.- Aprovació acta anterior

 

2.- Informacions de presidència

         2.1.- Donar compte del decret 579/2022, de data 02/03/2022, de tancament temporal del servei municipal de respir com a conseqüència de la covid19.

         2.2.- Donar compte de l'acord de junta de govern, de data 8/03/2022, d'acceptació de la donació gratuïta d’una col·lecció de fotografies a favor de l’Ajuntament de Palafolls.

         2.3.- Donar compte al ple de la inclusió de l’ajuntament de Palafolls al sistema del compte corrent tributari de l’agència estatal d’administració tributària.

        2.4.- Informar sobre l'adequació dels formularis de l'ajuntament a lallei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (lgbti) i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, d'acord a la instrucció 1/2019, de data 25 d'abril de 2019, sobre l’adequació dels formularis del departament de treball, afers socials i famílies (TASF) a la diversitat d'identitat de gènere.

        2.5.- Informar sobre el projecte solidari amb Ucraïna, realitzat des de l’Ajuntament de Palafolls.

        2.6.- Situació de la covid-19 al municipi.

        2.7.- Informar que el proper ple ordinari municipal tindrà lloc el dijous 28 d'abril de 2022 a les 19 hores.

 

3.- Donar compte del decret d’alcaldia 630/2022 de 8 de març d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Palafolls de l’exercici 2021.

 

4.- Donar compte al ple del decret 507/2022 de data 23 de febrer d’aprovació de la modificació nº. 1/2022, modalitat d’incorporació de romanents de crèdits finançada amb romanent líquid de tresoreria per a despeses amb finançament afectat de l’exercici anterior, romanent

líquid de tresoreria per a despeses generals i compromisos d’ingressos.

 

5.- Modificació de crèdit 2/2022, modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions, majors ingressos i romanent líquid de tresoreria.

 

6.- Adhesió al pla comarcal del maresme per la diversitat afectiva sexual i de gènere 2022-2025.

 

7.- Aprovació del conveni de delegació parcial de competències a favor del consell comarcal del maresme, en el marc de la política activa d’ocupació, programa treball i formació 2022.

 

8.- Aprovació de la creació del Consell Agrari de Palafolls i aprovació del seu reglament intern.

 

9.- Modificació de la plantilla de personal laboral de l’ajuntament de Palafolls – bidell equipaments.

 

10.- Acord transaccional per a la conciliació de la demanda seguida amb número d’actuacions 868/2020 davant el jutjat social 1 de Mataró.

 

11.- Ratificació del decret d’alcaldia 598/2022, de 3 de març, d’aprovació del manteniment de la vigència de la pròrroga del contracte per la prestació del servei de neteja viària subscrit amb l’empresa UTE Palafums, sl – revalora residus, a la vista del mutu acord d’ambdues empreses contractistes.

 

12.- Donar compte de l’aprovació del pla local de seguretat de l’Ajuntament de Palafolls 2022-2026.

 

13.- Moció per a la readmissió de les treballadores municipals.

 

14.- Precs i preguntes

 

A més podreu seguir el ple per Ràdio Palafolls, al 107.7fm i en vídeo al seu facebook 



Número de visites
659
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43