Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
10/12/2023 | 01:12 h
previsio
 
 
10/12/2023 | 01:12 h

BAN d’Alcaldia sobre la necessitat de prevenció donat l’alt risc d’incendi

12 d'agost de 2021


Francesc Alemany Martínez, alcalde de Palafolls


D’acord amb l’article 124.4.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, per la qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades en casos d’extraordinària i urgent necessitat, l’article 53.1.f) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya que atribueix a l’Alcalde l’atribució per dictar bans i vetllar perquè es compleixin, els articles 67 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, en virtut del qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals sobre els bans, i a tenor del previst a l’article 18.3.c) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.


FAIG SABER

 

Que segons la normativa de la Generalitat de Catalunya, està prohibit, durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, ambdós inclosos, a tots els terrenys forestals del nostre terme municipal, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 m que els envolta:

· Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat independentment de la seva finalitat.
· Llençar objectes encesos.
· Abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa d’inici o propagació d’un foc.
· Llençar coets, globus, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc.

 

També es recorda:

 

· Que la circulació de vehicles per pistes i camins forestals queda limitada a aquells que estiguin vinculats a les finques de la zona i als que pertanyen a l’administració i als serveis públics.
· Que els terrenys a utilitzar com a àrees recreatives disposaran al seu voltant d’una zona de protecció de 25 metres i d’una xarxa d’hidrants al seu perímetre separats com a màxim 200 m, o una reserva d’aigua equivalent.

· Quan l’índex de perill d’incendi sigui extrem i sempre entre el 15 de juny i el 15 de setembre, excepte autorització expressa, queda absolutament prohibit en tots els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta:

 

o Encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas i de barbacoes de qualsevol mena o similars.
o Fumar dins del bosc.
o Realitzar qualsevol tipus d’aprofitament forestal.
o A més, quedaran suspeses totes les autoritzacions.

 

· Que a les urbanitzacions situades en zones forestals s’hauran de mantenir nets de vegetació els vials, les zones d’accés, les cunetes i totes les parcel·les perimetrals, i que han de disposar de boques d’incendi de 100 mm de diàmetre, amb una separació màxima, entre elles, de 400 m.

· Que els titulars de línies aèries de conducció d’energia elèctrica hauran de mantenir netes de vegetació les zones de projecció dels conductors, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

· Que les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques hauran de mantenir netes de vegetació les respectives zones de servitud d’acord amb la normativa vigent.

· Que els titulars dels terrenys forestals han de mantenir llurs finques netes de vegetació i brancam procedent de les tales d’arbres.

· Que tota persona que adverteixi l’existència o l’inici d’un incendi forestal, cal que ho comuniqui immediatament al telèfon d’Emergències 112 o a qualsevol agent de l’autoritat que pugui localitzar.

 

Així ho faig públic per al coneixement general i compliment.Número de visites
703
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43