Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
22/02/2024 | 11:23 h
previsio
 
 
22/02/2024 | 11:23 h

Bonificacions en les Ordenances Fiscals del 2021. Quan, com i on es poden sol·licitar?

24 de novembre de 2020


En funció de la bonificació de què es tracti, es pot sol·licitar a través de l’ORGT o l’OAC de l’ajuntament


El Ple municipal va aprovar dijous 29 d’octubre, de forma provisional les ordenances fiscals per al 2021. En aquest sentit des del consistori es van presentar també el conjunt de bonificacions disponibles per la ciutadania del municipi. 

Detall de les bonificacions i els seus terminis corresponents:

 

A través de l'OAC:

 

 • IBI Famílies Monoparentals

 

Documentació a aportar:

 • Títol vigent de família nombrosa o monoparental, expedit per l’administració competent.
 • Còpia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral

Termini: 31 de desembre de 2020

 

 

 • Llar d'Infants i Escola de Música i Dansa de Palafolls

 

Per a qualsevol dubte sobre la bonificació o documentació a aportar cal contactar amb l’Escola de Música i Dansa de Palafolls.

 

Termini: Durant tot l’any

 

A través de l'ORGT:

 

IBI (Impost de Bens Immobles)

 

 •       Bonificació per a famílies nombroses

 - Documentació necessaria:

 •     Títol vigent de família nombrosa o monoparentals, expedit per l’Administració competent.
 •     Còpia del rebut anual del IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

 Termini: 31 de desembre de 2020

 

 •       Bonificació quota íntegra impost immobles protecció oficial pel present exercici

Termini: 31 de desembre de 2020

 

 •       Bonificació Íntegre de l'IBI per habitatges amb sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol

- Documentació necessaria:

a) Cèdula d’habitabilitat per a aquells immobles en que aquesta sigui imprescindible.

b) Certificat d’homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a l’aprofitament tèrmic.

c)  Còpia de la llicència d’obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ d’obres presentat davant l’Ajuntament.

d) Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l’empresa instal·ladora o pel facultatiu, a on consti la data de finalització de la instal·lació i , en el cas dels sistemes solars tèrmics la marca, model i contrasenya d’homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada.

e)     Certificat de l’empresa instal·ladora o pel facultatiu, on consti que la instal·lació genera una productivitat elèctrica del 30% del consum necessari del bé immoble. Aquest certificat requerirà d’un informe favorable del tècnic municipal competent.

f)  Còpia del rebut anual de l’IBI, o el document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

 

Termini: 11 de juny de 2021

 

 •       Bonificació Íntegre de l'IBI per habitatges d'ús residencial destinats al lloguer amb renda limitada per una norma jurídica

 És a dir , podran gaudir de la bonificació els habitatges destinats a la mediació en el lloguer social, els habitatges d'inserció, i els habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, sotmesos a una renda per sota del preu de mercat.

 Termini: 31 de desembre de 2020

 

 •       Taxa d'Escombraries

Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics i comercials, que s’aplica a:

 •       Ciutadans sotmesos a una situació de pobresa temporal i amb el conseqüent risc d'exclusió social del 90%.
 •       Ciutadans que siguin pensionistes de jubilació o invalidesa (a nivell contributiu o no contributiu), o viudetat, que no disposin de cap altre bé moble o immoble que l'habitatge en el que resideixin, sota els criteris següents:

○       Habitatge amb un sol resident, els ingressos del qual siguin iguals o inferiors al salari mínim interprofessional aprovat anualment, gaudiran d'una reducció en la taxa equivalent al 80%.

○       Habitatge amb un sol resident que acrediti la condició de disminuït amb un grau igual o superior al 65% i els seus ingressos siguin iguals o inferiors al salari mínim interprofessional aprovat anualment, gaudiran d'una reducció en la taxa equivalent al 80%.

○       Habitatge amb un sol matrimoni, els ingressos conjunts deis quals siguin iguals o inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional, gaudiran d'una reducció  en la taxa equivalent al 50%.

 

 

 • Habitatge amb unitat familiar que percebi una renda mínima d'inserció, gaudiran d'una reducció en la taxa equivalent al 90%.
 • Ciutadans que tinguin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de la taxa, tindran dret a una reducció del 25%.
 • Ciutadans que tinguin la condició de titulars de família monoparental en la data de meritament de la taxa, tindran dret a una reducció del 25%.
 • Ciutadans que tinguin la condició persones grans dependents  en  la data de meritament de la taxa, tindran dret a una reducció del 25%

 

Documentació necessària:

 •       DNI del subjecte passiu.
 •       Certificat de convivència.
 •       Fotocopia compulsada de la última declaració de renda o certificació negativa emesa per l’Agència Tributaria.
 •       Títol de família nombrosa, en el seu cas.
 •       Certificat de disminució, en cas necessari.
 •       Contracte i rebut de lloguer, si és el cas.
 •       Certificació de béns, emes per !'oficina local de l'ORGT (amb indicació de la referencia cadastral de l'habitatge.) Tota la documentació es presentarà en el registre general de l’Ajuntament, i que posteriorment l’àrea de serveis socials emetrà la proposta de bonificació que correspongui davant la Junta de Govern Local i aquesta resolució davant l'ORGT als efectes que s'atorgui la seva concessió.

Termini: De l’1 de gener a l’1 de març de 2021

 

 •       Vehicles híbrids i elèctrics

Documentació a aportar:

 •       Permís de circulació
 •       Fitxa tècnica del vehicle.

Termini: 19 d’abril 2021

 

Informació adicional

 • Podeu consultar al manual els diversos passos per tal de demanar bonificacions la ORGT així com fraccionament als pagaments.
 • Consulteu també el llistat complet de bonificacions així com els detalles i documentació necessària d’aquestes.
 • Per a més informació o resoldre consultes podeu posar-vos amb contacte amb:

      OAC - demanant cita prèvia al telèfon 93 762 00 43

      Diputació (ORGT) - contacte telefònic al 93 202 98 02 o al 93 202 98 05

 Número de visites
3006
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43