Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
20/07/2024 | 18:46 h
previsio
 
 
20/07/2024 | 18:46 h

Com sol·licitar un habitatge de lloguer de protecció oficial a Palafolls?

17 de març de 2023


El consistori publica un comunicat davant les peticions d'informació i amb l'objectiu de resoldre els dubtes de les persones interessades


L'Ajuntament de Palafolls ha emès un comunicat davant de les diverses sol·licituds d'informació rebudes respecte a l'oferta d'habitatges de protecció oficial al municipi, amb la finalitat d'aclarir dubtes als veïns i les veïnes.

 

El consistori recorda que s'està treballant en la futura promoció d'un nou parc de 70 habitatges de lloguer de protecció oficial al Sector 29, l'àmbit situat entre l'avinguda Pau Casals i l'Institut Font del ferro. A aquesta setantena de pisos (20 promoguts per l'ajuntament i 50 cedits a l'Incasòl, en una segona fase), se n'hi afegiran 80 més, de titularitat privada però també de protecció oficial, que s'hauran de desenvolupar abans de la construcció d'habitatge de renda lliure.

 

Gràcies a la gestió que es va realitzar des de l'Ajuntament de Palafolls per accedir a un fons Next Generation de la Unió Europea, el municipi ha resultat seleccionat, en primer lloc i d'entre més de 300 propostes, per al finançament del Programa d'ajuts de construcció d'habitatges d'arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

 

A dia d'avui, l'oferta d'habitatges de lloguer de protecció oficial a Palafolls es troba al carrer Conquilles número 3: una promoció gestionada per la concessionària i que compta amb una llista d'espera de les persones sol·licitants.

 

Com es pot optar a un habitatge?

 

Per a sol·licitar-ho, cal que la persona interessada estigui inscrita al Registre de sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya, depenent de l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

 

Per a inscriure-s'hi, cal que les persones individuals i els representants de les unitats de convivència acreditin conviure en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles o no.

 

A més a més, cal complir els següents requisits:

 • Ser major d'edat o estar emancipat
 • Tenir necessitat d'un habitatge
 • Residir en un municipi de Catalunya i estar-hi empadronat/da
 • Complir el límit d'ingressos que estableix la normativa (es poden consultar les taules d'ingressos aquí)
 • No trobar-se en circumstàncies d'exclusió previstes al Decret
 • No trobar-se incapacitat/da per obligar-se contractualment, a excepció de la representació legal o l'autorització judicial substitutòria
 • Els requisits exigits en el moment de la presentació de la sol·licitud d'inscripció han de mantenir-se al llarg de tot el període de vigència

 

Quina documentació cal presentar?

 

 • Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i són majors d'edat
 • Declaració responsable signada de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència
 • Fotocòpies del DNI o el NIE
 • Fotocòpia del llibre de família o del document acreditatiu de la convivència o parella estable
 • Certificat d'empadronament amb la indicació de la data d'alta
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d'ingressos, etc.)

Tots els documents es poden presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palafolls, mitjançant el tràmit electrònic o de forma presencial. En aquest cas, cal sol·licitar cita prèvia mitjançant aquest portal o bé trucant al número de telèfon 937620043, per tal que el consistori faci la tramesa a l'organisme competent.

 

Per a més informació, es pot consultar el document adjunt o adreçar-se a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania del consistori.Número de visites
2268
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43