Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
29/02/2024 | 19:13 h
previsio
 
 
29/02/2024 | 19:13 h

El ple d'aquest vespre es farà telemàticament

28 d'abril de 2022


La sessió ordinària del ple d'abril té 21 punts a l'ordre del dia i es farà telemàticament. Es pot seguir al canal de Youtube de l'Ajuntament


 

 

Aquest vespre hi ha sessió ordinària del ple de l'Ajuntament. Finalment, i de forma exepcional, es farà en format telemàtic a partir de les 19h. 

Es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament o, si preferiu, cliqueu el següent enllaç

 

Ple Ordinari 28-04-2022 - YouTube

 

 

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.- INFORMAR QUE LA REGIDORA SUSANNA PLA CAPDEVILA, EN REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS, I DESIGNADA VOCAL DEL PLENARI DEL NOU

CONSELL DE CULTURA DEL MARESME, HA ASSISTIT A LA TAULA DE CULTURA DEL MARESME, CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRER DE 2022.

2.2.- INFORMAR DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS A LA CAMPANYA “PLATOON PER ALS REFUGIATS”, SORGIDA COM A CONSEQÜÈNCIA DEL FLUX DE

REFUGIATS DE GUERRA QUE ESTÀ PROVOCANT LA GUERRA A UCRAÏNA.

2.3.- INFORMAR DE LES ACTUACIONS QUE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS ESTÀ PORTANT A TERME AL MUNICIPI EN RELACIÓ A LA CONSCIENCIACIÓ SOBRE

L’AUTISME.

2.4.- INFORMAR SOBRE L’ESTAT DE L’INCENDI PRODUÏT A LA NAU DEL MOLÍ D’EN PUIGVERT.

3.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS PER A L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2022.

4.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME ANUAL DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS

EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LES PRINCIPALS ANOMALIES EN MATÈRIA

D’INGRESSOS, DELS INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I DELS RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE LES BESTRETES DE

CAIXA FIXA DE L’EXERCICI 2021.

5.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE RESUM ANUAL DE CONTROL INTERN ELABORAT PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL I EL PLA D’ACCIÓ ELABORAT PER

L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2021.

6.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER EXERCICI 2022.

7.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2022, MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇATS MITJANÇANT BAIXES DE CRÈDITS D’ALTRES

APLICACIONS, MAJORS INGRESSOS I ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.

8.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL PEL CURS ESCOLAR 2022-2023 DE

L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS (APROVACIÓ PROVISIONAL).

9.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 “TAXES PER SERVEIS GENERALS”.

10.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I ASSISTÈNCIA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I D’ANIMALS

SALVATGES URBANS ABANDONATS I/O PERDUTS A LA VIA PÚBLICA DINS DEL MUNICIPI DE PALAFOLLS.

11.- CONVENI D'ENCÀRRECS DE GESTIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE PALAFOLLS I TORDERA, PER DIVERSOS SERVEIS A LA URBANITZACIÓ DE MAS REIXACH.

12.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS I APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT INTERN.

13.- ACORD D’AMPLIACIÓ DE L’HORARI D’ATENCIÓ AL SERVEI DE RESPIR.

14.- ADHESIÓ AL PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DEL MARESME 2022- 2027.

15.- DENEGACIÓ DE L'APROVACIÓ INICIAL PER A LA PROPOSTA D'AVANÇ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 12 "TRONC VELL" I EL PLA PARCIAL PER AL SUBSECTOR

PRIMER.

16.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR NÚMERO 29 "VALL RIERA BURGADA".

17.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS – FUNCIONARITZACIÓ I PROMOCIÓ INTERNA DEL PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU.

18.- MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC I DETERMINACIÓ D’UN NOU SUBFACTOR VARIABLE A INTEGRAR AL COMPLEMENT VARIABLE DE LA POLICIA

LOCAL.

19.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS TORNS HORARIS DE LA POLICIA LOCAL.

20.- (RETIRAT) -MOCIÓ PER A LA NEGOCIACIÓ AMB LES TREBALLADORES QUE SÓN PART DELS PROCESSOS JUDICIALS AMB L'AJUNTAMENT I LES QUE ES PUGUIN VEURE AFECTADES PELS PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ DERIVATS DE LA LLEI 20/2021.

21.- PRECS I PREGUNTESNúmero de visites
734
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43