Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
08/12/2023 | 23:54 h
previsio
 
 
08/12/2023 | 23:54 h

En exposició pública les modificacions del ROM, el mapa Acústic i el Projecte Educatiu de l’Escola de Música

3 de març de 2022


Aquesta setmana s’ha obert el tràmit d’informació pública de les aprovacions inicials que referents al ROM, el mapa acústic i el Projecte Educatiu de l’Escola de Música


 

 

Reglament Orgànic Municipal

 

Un cop publicat l’anunci de l’aprovació inicial al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, fins el 12 d’abril està obert el termini per tal que qui vulgui pugui consultar l’esborrany i aportar qualsevol consideració o al·legació que cregui oportuna al redactat aprovat inicialment a mitjans de febrer.

 

La principal novetat que porta la modificació és la regulació expressa del funcionament a distància i per via telemàtica dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, com ara les Juntes de Govern Local o el ple. El text aprovat inicialment preveu que es pugui assistir en aquest format quan el regidor o regidora es trobi en situació de baixa o malaltia greu, permís o situació assimilada per maternitat, paternitat, embaràs, hospitalització o mort d’un familiar de primer grau per consanguinitat o afinitat.

 

Tanmateix, també es preveu la celebració de les sessions telemàticament quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats.  

 

Amb la modificació també s’ha aprofitat per millorar el redactat del text original i reorganitzar l’estructura per tal que esdevingui un document entenedor i clar, que no generi dubtes alhora d’interpretar-lo i aplicar-lo. A més, també s’ha impulsat que el seu llenguatge sigui inclusiu.

 

El text aprovat inicialment es pot consultar també a través d’aquest enllaç. I les al·legacions i suggeriments s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament o bé telemàticament a partir d’una instància genèrica (ho trobareu en aquest enllaç).

 

 

Mapa de capacitat acústica de Palafolls

 

També al ple de febrer es va aprovar inicialment la proposta de mapa de soroll i de mapa de capacitat acústica de Palafolls elaborada per l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i Lavola Anthesis a finals de l’any passat.

 

El Mapa de capacitat acústica és l’instrument que delimita els nivells d’immissió de soroll fixats com a objectius de qualitat segons les diferents zones i carrers de Palafolls, amb la finalitat de prevenir i corregir la contaminació acústica i, així, garantir el dret a tenir un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, el dret de protecció de la salut, el dret a la intimitat, i protegir el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania.

 

Palafolls ja compta amb un mapa aprovat al 2013, però calia actualitzar-lo i adaptar-lo a la nova realitat del municipi i a la normativa vigent.

 

El Mapa aprovat inicialment es pot consultar també des de la web municipal a través d’aquest enllaç. I les al·legacions i suggeriments s’han de presentar davant del Registre General de l’Ajuntament o bé per qualsevol mitjà previst en la llei de procediment administratiu comú.

 

 

Projecte educatiu de l’Escola de Música i Dansa

 

L’ Escola Municipal de Música i Dansa ha estat recentment autoritzada per la Generalitat de Catalunya.

 

Aquesta homologació obliga a dotar-se d’un projecte educatiu de centre que contempli, entre altres, quina serà l’oferta formativa que oferirà, tant pel que fa als estudis com a les places que es posaran a disposició, així com els diferents itineraris marcats. També cal especificar els principis pedagògics i la filosofia de centre.

 

Paral·lelament aquest document, que es va aprovar inicialment en l’últim ple municipal, també regula els diferents programes comunitaris que ofereix l’Escola de Musica i Dansa de Palafolls, com ara la Coral Palatiolo i la Cobla Palafolls.

 

Tothom que vulgui pot consultar el text del Pla Educatiu de l’Escola de Música i Dansa de Palafolls en aquest enllaç i fer-ne les aportacions que cregui convenients.

 Número de visites
631
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43