Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
03/12/2023 | 12:30 h
previsio
 
 
03/12/2023 | 12:30 h

L'Ajuntament celebra dijous l'últim ple d'aquest mandat

16 de maig de 2023


La sessió ordinària es convoca a les 19.00 hores a la Sala de Plens del consistori


Ordre del dia

 

Part resolutiva

 

1. Aprovació de l'acta anterior

 

2. Informacions de presidència

 

2.1. Informar sobre l'estat de les obres del CAP i l'inici de l'activitat a la sala polivalent

 

2.2. Informar sobre el resultat de la reunió sobre el Casal d'estiu

 

2.3. Informar sobre la jornada de portes obertes a la biblioteca i la reactivació de l'equipament

 

2.4. Informar sobre el tancament de les activitats d'educació vial

 

2.5. Informar sobre els acords amb el Marineland per a la temporada d'estiu

 

2.6. Informar sobre la jornada de Salut i Esport: Cuida't

 

2.7. Informar sobre l'obertura del bar del Casal de Jubilats

 

2.8. Informar sobre la finalització del Pla de desplegament de les càmeres als equipaments esportius

 

3. Donar compte de la sentència 289/2023, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al recurs d'apel·lació 554/2019, interposat per Palasusam, S.L. contra la sentència 164/2019, de 29 de juliol, dictada pel Jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona, desestimant el recurs d'apel·lació interposat per Palasusam, S.L. i confirmant íntegrament la sentència de primera instància, que va resoldre desestimar el recurs interposat per Palasusam, S.L. relatiu a les quotes d'urbanització provisional en la unitat d'actuació UA-9 (Ciutat Jardí) del PGOU Palafolls

 

4. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al primer trimestre del 2023

 

5. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria del període mig de pagament a proveïdors (primer trimestre de 2023)

 

6. Donar compte al ple de la tramesa d'informació conforme estableix l'article 16 de l'ordre MINHAP/2105/2012. Execució trimestral de pressupost (primer trimestre de 2023)

 

7. Donar compte al ple del Decret número 2023DECR001357 de data 04/05/2023 d'aprovació de la modificació número 4/2023, modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries que afecten a altes o baixes de crèdit d'altres aplicacions i degeneració de crèdit per majors ingressos

 

8. Aprovació de la modificació número 5/2023 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

 

9. Modificació de l'Ordenança fiscal número 18 reguladora de la Taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues per a l'exercici 2023 (aprovació provisional)

 

10. Aprovació dels nous preus contradictoris, escreix d'amidaments, segona modificació del contracte i cessió dels drets del contractista per a la subrogació de l'encàrrec objecte de modificació respecte a E-distribucion i aprovació de la certificació final de l'execució de les obres i instal·lacions previstes per al desenvolupament del Pla d'infraestructures comuns de la zona industrial nord de Palafolls

 

11. Aprovació de l'adhesió a l'Estratègia comarcal 2-30 de transició energètica i adaptació climàtica (Accions per un Maresme amb futur)

 

12. Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació de part de la finca registral 471 propietat de Salvador Esquena Turné, Francisca Roquet Ribot, Montserrat Esquena Ribot, Oriol Alexandre i Núria Massó Esquena

 

13. Aprovació inicial de la modificació del Pla general d'ordenació territorial i urbana de Palafolls a l'àmbit dels sectors 24 "els recs" i 25 "Camí del roig" i adaptació a la legislació vigent en matèria d'equipaments comercials

 

14. Aprovació de la segona pròrroga del conveni de delegació de competències de l'Ajuntament de Palafolls a favor del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació del servei en matèria de recollida i gestió de residus

 

15. Modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Palafolls per diverses situacions esdevingudes

 

Part de control

 

16. Precs i preguntes

 

La sessió es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i el canal de Facebook de Ràdio Palafolls.Número de visites
484
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43