Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
29/02/2024 | 18:17 h
previsio
 
 
29/02/2024 | 18:17 h

L'Ajuntament celebra demà el Ple del mes d'octubre

19 d'octubre de 2022


La sessió ordinària es convoca a les 19.00 hores a la Sala de Plens del consistori


Ordre del dia

 

Part resolutiva


1. Aprovació de l'acta anterior


2. Informacions de la presidència


2.1. Posada en marxa del servei La RULA, per atendre i prevenir el consum de drogues i l'ús abusiu de pantalles entre els joves.


2.2. Recordatori de l'inici del termini per demanar la bonificació de la quota fixa de l'aigua per a pensionistes majors de 65 anys.


2.3. Signatura de l'acta fundacional de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera


2.4. Visita a la Direcció General de Promoció Industrial (i a Acció 10) per activar el Patrimoni S27.


2.5. Visita a la Direcció General del Cadastre per gestionar errors i inconsistències històriques.


2.6. Retre comptes de l'informe sobre la situació de l'Ajuntament a nivell de transparència.


2.7. Execució del deute de la finca del Carrer de dalt, propietat de la Fundació Asil de Sant Jaume.


2.8. Informar sobre l'inici de les obres del Centre d'Atenció Primària.


2.9. Resultats de la consulta de mobilitat i actuacions a desenvolupar.


3. Donar compte de la declaració de fermesa, de data 19/09/2022 per part del TSJC, de la sentència número 2587/2022, de data 30/06/2022, en relació al recurs d'apel·lació número 345/2021 interposat per Little House Investments, S.L.


4. Donar compte al Ple del decret núm. 2644/2022, de data 29/09/2022, d'aprovació de la modificació núm. 11/2022, modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries que afecten a altes o baixes de crèdit de personal.


5. Modificació de crèdit 12/2022, modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats mitjançant baixes de crèdits d'altres aplicacions, majors ingressos i romanent líquid de Tresoreria.


6. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional) del 2023.


7. Proposta de resolució del recurs de reposició contra l'acord de Ple de les condecoracions al personal del cos de la Policia local de Palafolls.


8. Modificació de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Palafolls: tècnic/a auxiliar de biblioteca.


9. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafolls i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM), de la biblioteca d'aquest municipi.


10. Aprovació inicial de la modificació d'un article del Reglament Orgànic Municipal (ROM).


11. Liquidació del contracte administratiu del servei de neteja viària de l'Ajuntament de Palafolls i devolució de la garantia definitiva.


12. Aprovació del complement de conveni urbanístic de gestió per corregir la descripció física dels límits d'una cessió anticipada en relació a la finca registral 723.

 

Part de control


13. Precs i preguntes

 

La sessió es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i per Ràdio Palafolls.Número de visites
489
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43