Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
01/03/2024 | 23:12 h
previsio
 
 
01/03/2024 | 23:12 h

L'Ajuntament celebra avui el ple del mes d'abril

20 d'abril de 2023


La sessió ordinària es convoca a les 19.00 hores a la Sala de Plens del consistori


Ordre del dia

 

Part resolutiva

 

1. Aprovació de l'acta anterior

 

2. Informacions de presidència

 

2.1. Informar sobre les activitats preparades per Sant Jordi

 

2.2. Informar sobre la licitació del servei de bar al Casal de Jubilats

 

2.3. Informar sobre l'inici de l'activitat a l'espai polivalent del CAP

 

3. Donar compte de les resolucions judicials

 

3.1. Donar compte de la fermesa del Decret de data 15 de febrer de 2023 acordant l'arxiu del procediment per desistiment de la demandant en el Procediment ordinari 440/2022-F interposat per Palasusam, S.L. al Jutjat contenciós número 4 de Barcelona

 

3.2. Donar compte de la fermesa de la sentència número 104 de data 17 de Gener de 2023 dictada pel TSJC estimant el recurs d'apel·lació 208/2022 interposat per Solar 33, S.L. contra la interlocutòria 242, de 4 d'octubre de 2021, del Jutjat contenciós número 13 de Barcelona en el Procediment ordinari 6/2007 admetent l'incident d'execució de sentència

 

4. Donar compte al ple de l'informe anual de les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s'escau, a l'opinió de la intervenció municipal de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d'ingressos, dels informes d'omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l'exercici 2022

 

5. Donar compte al ple de l'informe de resum anual de control intern elaborat per la intervenció municipal i del pla d'acció elaborat per l'alcalde de l'Ajuntament de Palafolls corresponent a l'exercici 2022

 

6. Donar compte al ple del pla anual de control financer de l'exercici 2023

 

7. Aprovació de la modificació número 3/2023 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

 

8. Modificació de l'Ordenança fiscal número 4 reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (aprovació provisional) de 2023

 

9. Aprovació de la liquidació del servei municipal d'abastament d'aigua potable presentada per l'empresa Agbar Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU corresponent a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palafolls

 

10. Aprovació del conveni de delegació parcial de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, en el marc de la política activa d'ocupació, programa treball i formació de 2023

 

11. Aprovació del conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament de Palafolls i el Consell Comarcal del Maresme per la compra agregada d'energia elèctrica i gas natural i l'assessorament tècnic i gestió en matèria d'energia

 

12. Aprovació dels nous estatuts de l'associació de municipis de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera

 

13. Aprovació de l'escreix d'amidaments i les certificacions d'obra número 2/B i final, i 1/C i final, corresponents a l'execució de les obres "Arranjament de la xarxa de clavegueram amb xarxa separativa i arranjament de la pavimentació de les calçades al camí del Castell i passeig mestre Pau Casals" i "Arranjament de les voreres al passeig mestre Pau Casals, entre el carrer Girona i el carrer de Roig i Jalpí"

 

14. Aprovació de l'expedient per la contractació administrativa especial de la venda del dret de ple domini sobre tres parcel·les de sòl industrial ubicades al Sector 27 de Palafolls

 

15. Modificació de la plantilla de personal funcionari del cos de la Policia local de Palafolls, categoria d'agent i caporal de l'escala bàsica

 

Part de control

 

16. Moció que presenta el grup d'ERC-AM sobre la problemàtica dels abocadors incontrolats en els municipis de la demarcació de Barcelona: abast de la problemàtica, mesures i possibles ajuts

 

17. Moció que presenta el grup d'ERC-AM per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya i concretament a la comarca del Maresme

 

18. Precs i preguntes

 

La sessió es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i per Ràdio Palafolls.Número de visites
428
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43