Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
22/02/2024 | 12:56 h
previsio
 
 
22/02/2024 | 12:56 h

L’Ajuntament ha aprovat una sèrie de bonificacions en les Ordenances Fiscals d’enguany. Quan, com i on es poden sol·licitar?

24 d'octubre de 2019


En funció de la bonificació de què es tracti, es pot sol·licitar a través de l’ORGT o l’OAC de l’ajuntament


El Ple de l’Ajuntament de Palafolls va aprovar el passat dijous les Ordenances Fiscals (OOFF) per al proper exercici. Entre aquestes es van aprovar una sèrie de bonificacions, algunes de les quals ja es poden demanar. Quines són? Com les podem sol·licitar? A on? Fins quan?

 

La gran majoria de bonificacions es sol·liciten i es gestionen a través de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona. La documentació que cal aportar a l’ORGT s’especifica al seu lloc web. D’altres es sol·liciten i es gestionen des del mateix Ajuntament de Palafolls, a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), i cal aportar una sèrie de documentació que es relaciona a continuació. Vegem-les:

 

Bonificacions gestionades per L’OAC de l’Ajuntament de Palafolls

 

 1. IBI per a famílies monoparentals

 

A qui i en quines condicions? Sempre que l’immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 60.000€ i constitueixi l’habitatge habitual de la família.

Bonificació: 80%

Termini de les sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran, per registre d’entrada, fins el 31 de desembre de 2019.
Documentació a aportar:

 • Títol vigent de família nombrosa o monoparental, expedit per l’administració competent.
 • Còpia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral

 

 1. Rebut de la quota fixa de l’aigua

 

A qui i en quines condicions? Per a majors de 65 anys, que siguin jubilats i estiguin empadronats a Palafolls. Que visquin sols o amb la seva parella i no superin per membre de la unitat de convivència el salari mínim interprofessional (900€, en 14 pagues) ni disposin de cap altra propietat immobiliària al marge de l’habitatge d’ús habitual.

Bonificació: 100%

Termini de les sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran, per registre d’entrada, només durant el mes d’octubre de cada any.
Documentació a aportar:

 • Certificat d’empadronament.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Certificat de Pensió de l’INSS.
 • El darrer rebut de l’aigua.
 • Certificat de béns.
 • Declaració Responsable.

 

 1. Bonificacions Inscripcions Escola de Música i Dansa

 

A qui i en quines condicions? Usuaris de l’Escola de Música i Dansa.

Bonificació:

 • Bonificacions Famílies: Bonificació del 5% de la mensualitat, a partir del segon fill. La bonificació s’aplicarà sobre la quota a pagar del segon, tercer i successius fills, mai sobre el primer fill.
 • Bonificacions Banda i Cobla: respecte al segon instrument s’aplicaran les següents bonificacions:
 • 1r. any iniciació no gaudiran de bonificació.
  2on. i 3er. any bonificació del 50%.
  A partir del 4 art. any bonificació del 80%.
  Tots els membres que assoleixin els 5 anys d’antiguitat gaudiran d’una bonificació del 90%.

Termini de les sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran, per registre d’entrada de l’Ajuntament de Palafolls, durant tot l’any.

 

Bonificacions gestionades per l’ORGT

 

Vehicles híbrids i elèctrics

 

 1. A qui i en quines condicions? Per a les persones que disposin d’un vehicle híbrid (en qualsevol de les seves versions), i elèctrics.

  Bonificació:

  • 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles híbrids ( és a dir, 2 convertidors d’energia, motor elèctric i motor de combustió) així com també de vehicles bi-combustibles.
  • 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles elèctrics.

  Termini de les sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran, per registre d’entrada de l’ORGT, a partir del dia 1 de gener del 2020 fins el 10 d’abril de 2020.

  Documentació a aportar:

  - Permís de circulació

  - Fitxa tècnica del vehicle.

 

Taxa d'escombraries

 

A qui i en quines condicions? Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics i comercials.

Bonificació: Consultar l’Ordenança Fiscal 12 per a més detalls.

Termini de les sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran, per registre d’entrada de l’ORGT, de l’1 de gener de 2020 a l’1 de març de 2020.

 

Bonificacions Inscripcions Escola Bressol

 

A qui i en quines condicions? Usuaris de l’Escola Bressol.

Bonificació:

 • Bonificació a famílies en situacions especials, persones en atur, o que acreditin rendes inferiors al salari mínim interprofessional per unitat de convivència, la tarifa d’escolarització es reduirà en un 70%, sense incloure aquesta bonificació en l’import de la matrícula, material, sortides, samarreta, acollides, hora esporàdica i servei de menjador.
 • Bonificació del 30% en cas d’assistència de dos o més germans, aplicant-se la bonificació a cadascú d’ells.

 

Termini de les sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran a l’ORGT de la Diputació de Barcelona, durant tot l’any.

 

Bonificacions IBI per a immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat

 

Bonificació: 50%.

Termini de les sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran, per registre d’entrada de L’ORGT, fins el 31 de desembre de 2019.

 

Bonificacions IBI per a famílies nombroses, sempre que l’immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 60.000,00 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família

 

Bonificació: 80%.

Termini de les sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran, per registre d’entrada de l’ORGT, fins el 31 de desembre de 2019.

 

Bonificacions IBI en la quota íntegra de l’impost els immobles de protecció oficial pel present exercici

 

Bonificació: 50%.

Termini de les sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran, per registre d’entrada de l’ORGT, fins el 31 de desembre de 2019.

 

Bonificacions IBI per activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració

 

Bonificació: 95%.

Termini de les sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran, per registre d’entrada de l’ORGT fins el 31 de desembre de 2019.

 

Bonificacions IBI per la quota íntegra de l’impost els béns immobles destinats a habitatge, en els que s’hagi instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius següents a la instal·lació

 

Bonificació: 50%.

Termini de les sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran, per registre d’entrada de l’ORGT, fins el 31 de desembre de 2019.

 

Bonificacions IBI per la quota íntegra de l’impost els béns immobles d’ús residencial destinats al lloguer d’habitatges amb renda limitada per una norma jurídica

 

Bonificació: 80%.

Termini de les sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran, per registre d’entrada de l’ORGT, fins el 31 de desembre de 2019.

 1.  

   

 Número de visites
3074
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43