Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
24/06/2024 | 20:06 h
previsio
 
 
24/06/2024 | 20:06 h

L'ORGT posa a disposició de la ciutadania la possibilitat d'ajornar o pagar tributs locals a terminis

29 de març de 2023


L'Organisme de Gestió Tributària facilita aquest nou mètode de pagament, gratuït i sense interessos, per als tributs de cobrament periòdic de l'any


L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha posat a disposició de la ciutadania un nou mètode de pagament dels tributs de cobrament periòdic de l'any, perquè la ciutadania amb més dificultats econòmiques pugui distribuir-ne el pagament al llarg de l'any.

 

El nou mètode consisteix en la possibilitat d'ajornar o fraccionar en terminis els tributs locals habituals sense interessos, sempre que se superi un import mínim de 100 euros i els pagaments es domiciliïn en un compte bancari. Si es dona aquesta circumstància, la ciutadania podrà decidir quina quantitat i quina periodicitat (mensual, bimensual, trimestral...) aplica al pagament dels tributs, i no anticiparà ni pagarà en excés.

 

Les persones que poden sol·licitar acollir-se a aquesta modalitat són els contribuents que siguin titulars de tributs de cobrament periòdic (impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre activitats econòmiques, taxes, etcètera).

 

El fraccionament i l'ajornament tenen un condicionant que cal tenir en compte: els tributs s'han de pagar durant l'exercici en curs que es fraccioni. L'última fracció de pagament haurà de ser, doncs, el primer dia hàbil del mes de desembre del mateix any del tribut.

 

Per sol·licitar-ho, només cal adreçar-se a la Seu electrònica de l'ORGT amb identificació digital. A la intranet del web, les persones usuàries podran consultar el calendari de fraccions i els imports de pagament corresponents, i podran gestionar el pagament escollint la modalitat a la qual es vulguin acollir. El pla de fraccionament es concedirà pràcticament de manera immediata i es demanarà a partir de l'inici del cobrament periòdic dels tributs locals.

 

Deutes superiors a 30.000 euros

 

En el cas dels deutes d'import principal inferior als 30.000 euros, es podran ajornar o fraccionar sense necessitat de presentar cap garantia. Tanmateix, pel que fa als deutes que superin els 30.000 euros, s'haurà de detallar la garantia que s'ofereix. Per aquest cas, hi ha un model d'aval bancari a disposició.

 

Quan se sol·liciti l'admissió de garantia que no consisteixi en aval d'entitat de crèdit o de societat garantida recíproca o certificat d'assegurança de caució, s'haurà d'aportar tot un seguit de documentació, que es detalla al web de l'ORGT. Els deutes es podran fraccionar fins al 20 de novembre de l'exercici dels rebuts.

 

Per a més informació, les persones interessades es poden adreçar a l'Oficina de Gestió Tributària de Palafolls, situada dins les dependències de l'Ajuntament, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.Número de visites
524
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43