Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
22/02/2024 | 10:57 h
previsio
 
 
22/02/2024 | 10:57 h

Oberta la convocatòria per cobrir el càrrec de Jutge/essa de Pau Titular

4 d'agost de 2023


Les persones que estiguin interessades a accedir a aquest càrrec poden presentar la seva sol·licitud a les oficines municipals, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquest anunci en el BOP.

 

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d'aquest Ajuntament mitjançant el model d’instància genèrica, de forma presencial o a  la seu electrònica accessible des de www.seu-e.cat/ca/web/palafolls/, Tràmits i gestions - Ajuntament de Palafolls (seu-e.cat) i des del web municipal www.palafolls.cat, o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de voler fer la tramitació de forma presencial, caldrà demanar cita prèvia a l'Oficina d'atenció ciutadana: Cita prèvia (palafolls.cat)

 

El model d'instància es troba a la disposició dels interessats en les dependències municipals de la Corporació on podran ser presentades dins del termini establert, i també accedint a aquest enllaç:  80d86420-fdae-4bc1-bd80-4d6d36b20164.pdf (seu-e.cat)

 

Per ser jutge/essa de pau es requereix ser espanyol, major d’edat i no estar incurs en cap de les causes d’incapacitat legalment establertes.

 

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d'un currículum, en el qual s’haurà d’especificar l’activitat laboral que s’està desenvolupant actualment, fotocòpia del DNI i declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d’incapacitació previstes a l’article 303 de la LOPJ.Número de visites
654
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43