Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
20/07/2024 | 17:08 h
OM Delegació de Competències del Ple a JGL
previsio
 
 
20/07/2024 | 17:08 h

Delegació a la Junta de Govern Local de les competències plenàries que tot seguit es relacionen:

 

1. En matèria de personal:

 

a) aprovar les bases en tots els processos de selecció i de provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera i/o interí i personal laboral fix i/o temporal.

b)  aprovar l'oferta pública d'ocupació.

c) distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

 

2. En matèria de contractació:

 

a)  aprovar els projectes d'obres i de serveis quan, d'acord amb la lletra següent, l'òrgan de contractació sigui la Junta de Govern Local.

 

b)  les contractacions d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats quan les seves competències estiguin reservades a l’alcalde en virtut de la normativa sectorial en matèria de contractació.  Dita delegació comprèn les facultats d’aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, l’expedient de contractació i la despesa, la facultat d’adjudicar el contracte, pròrrogues, modificació de contractes, devolució de garanties, imposició de penalitats i resoldre recursos que contra aquests acords es puguin imposar.

 

c) Adjudicar contractes d’import superior a 5.000,00 euros.

 

d) aprovar convenis de col·laboració i aquells altres l'aprovació dels quals no siguin de competència plenària.

 

3. En matèria d'urbanisme:

 

a) aprovació dels projectes d'urbanització.

b) aprovació dels projectes d'equidistribució.

c) aprovació de la totalitat dels instruments de gestió, àdhuc dels projectes d'expropiació i resta d'acords expropiatoris, sempre que la seva finalitat fos urbanística.

d) aprovacions dels instruments de planejament no atribuïdes al ple.

e) aprovar la distribució de quotes urbanístiques.

 

4. En matèria de patrimoni:

 

a)      Adquirir béns i drets quan la seva competència correspongui a l’alcalde d’acord amb la normativa sectorial en matèria de patrimoni i contractació.

 

5. En matèria de subvencions:

 

a)      Sol·licitar i acceptar subvencions d’entitats públiques per a obres i serveis municipals, sempre i quan la normativa específica de la subvenció no determini que l’acceptació serà competència del Ple municipal.

 

b)     Atorgar subvencions.

 

6. En matèria de responsabilitat patrimonial:

 

a)   La resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial que derivin d'actes no imputables al Ple.

 

7. En matèria de gestió econòmica financera:

 

a) concertar operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost sempre que el seu import acumulat, dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels recursos de caràcter ordinari previst en l’esmentat pressupost. (art.52.2 TRLRHL).

b) concertar operacions de curt termini quan el seu import acumulat de les operacions vives, inclosa la nova, no superi el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior. (art. 52.2 TRLRHL).

c) aprovar el calendari fiscal.

 

8. En matèria d’educació:

 

a)      Aprovar les ofertes educatives dels serveis municipals

 

 

 

Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43