Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
29/02/2024 | 15:10 h
aaa
previsio
 
 
29/02/2024 | 15:10 h

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de convivència i civisme.

25 de gener de 202225 de gener de 2022Que l’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 20 de gener de 2022, adoptà entre d’altres, aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de Convivència i Civisme, anunciada definitivament al BOP el dia 6/08/2015 i el DOGC núm. 6935 del dia 14/08/2015, d'acord amb el contingut redactat per la Comissió d'Estudi.

 

Dit acord, es sotmet a informació pública per un termini de trenta (30) dies hàbils a l'endemà de l'anunci al tauler de l'Ajuntamnet, al Butellí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i en un mitjans de comunicació escrita diària, a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments.

  Anunci aprovació inicial modificació ordenança civismeNúmero de visites
799


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43