Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
28/11/2022 | 19:35 h
FAQS Instrucció per les noves llicències de terrassa
previsio
 
 
28/11/2022 | 19:35 h
Inici >

Instrucció per la qual s'estableixen els requisits per l'atorgament de llicències d'ocupació de la via pública amb taules, cadires i altres elements

Preguntes freqüents per als restauradors i restauradores del municipi

 

terrasses

 

Per què aquesta nova instrucció?

 

Durant els primers mesos del confinament de l'any 2020, i a falta d'una ordenança municipal que regulés la ocupació de la via pública amb terrasses, es va fer palès la necessitat urgent de dotar d'un títol habilitant per poder atorgar les llicències als bars i restaurants sol·licitants. Tot plegat, es va realitzar amb una previsió temporal d'ocupació superior a la permesa, per compensar les mesures restrictives derivades de la Covid-19 que obligaven a deixar molta més distància entre taules i una ocupació inferior.

 

En el context actual, tornant a una normalitat en les relacions socials i econòmiques, i havent quedat sense efecte les mesures restrictives que justificaven la instrucció temporal, cal aprovar una nova normativa per poder continuar tramitant les sol·licituds de llicències mentre no s'aprovi una ordenança municipal.

 

Què conté aquesta instrucció?

 

El document estableix les directrius bàsiques que seguiran els serveis tècnics municipals a l'hora de tramitar el procediment d'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública amb taules, cadires i altres elements. En no existir una ordenança reguladora d'aquest tipus d'ocupacions, caldrà atorgar la llicència d'acord amb les previsions generals del procediment, contingudes tant en la legislació patrimonial com en la legislació del procediment administratiu.

 

Qui pot demanar la llicència?

 

Les persones que disposin d'un títol habilitant per l'obertura de l'activitat o tinguin el dret a obrir un establiment o local d'acord amb la normativa vigent. Caldrà, també, que disposin d'una pòlissa d'assegurança vigent.

 

Si ja es té una terrassa, cal demanar la llicència?

 

Sí. Els i les que gaudeixen d'una ocupació de la via pública per una terrassa atorgada han de presentar la sol·licitud fins el dia 31 d'agost del 2022 (inclòs). Transcorreguda aquesta data, la llicència actual quedarà extingida.

 

Com i on demanar la llicència?

 

A la Seu electrònica s'ha activat un tràmit específic per emplenar i adjuntar la documentació de manera telemàtica. Totes les sol·licituds s'han de tramitar a través d'internet. La documentació mínima exigida és:

 

1. Plànol de situació del local i de la zona d'influència de la futura terrassa. En aquest, s'hi ha de dibuixar:

 

- Superfície de la zona prevista a ocupar i de la zona d'accés.

- La implantació prevista per la terrassa i dels elements que es tingui previst instal·lar: taules, cadires, jardineres, para-sols, paravents, estufes, tancaments, etc.

- Conjunt de mobiliari urbà i altres elements (escocells, bancs, etc.) existents en la zona d'influència de la terrassa.

- La façana i la porta d'accés pertanyent al propi local.

- Els portals d'accés als edificis d'habitatge propers.

- Altres elements d'interès.

- Fotografia de l'espai a ocupar.

 

2. Memòria descriptiva dels elements a instal·lar: taules, cadires, tendals, para-sols, etc., detallant els materials, les textures i els colors a emprar.

 

La instrucció preveu més informació que s'ha d'aportar en cas que es vulgui col·locar una instal·lació elèctrica, estufes i un rètol o pissarra.

 

Cal contractar un professional per redactar la documentació exigida?

 

No és obligatori contractar cap professional per elaborar la documentació requerida. Només es demana que la informació proporcionada sigui clara i entenedora.

 

Amb quin criteri es pot sol·licitar més o menys superfície d'espai públic?

 

Per regla general, la sol·licitud d'ocupació de l'espai públic s'ha d'ajustar a l'amplada de la façana del local i ha de ser contigua a aquesta. Tanmateix, i amb caràcter excepcional, es podrà autoritzar ocupar un espai diferent i/o d'una amplada diferent, tenint en compte les circumstàncies singulars que poden concórrer i reservant-se sempre la facultat d'especificar els espais ocupables per part dels tècnics municipals.

 

Cal pagar algun import?

 

Tant la sol·licitud com la ocupació en si de la via pública amb terrassa no està subjecte a cap tipus de taxa municipal. I per tant, és gratuït. No obstant això, per l'any 2023 es preveu aplicar la taxa corresponent.

 

Quant dura la llicència?

 

La llicència atorgada tindrà una vigència, com a màxim, de fins el dia 28 de febrer del 2023 o la data que estableixi la futura ordenança municipal, si aquesta és anterior.

 

I si es necessita més temps per demanar la llicència?

 

Per circumstàncies degudament justificades, es pot demanar una ampliació del termini per poder sol·licitar la llicència. En aquest cas, s'haurà de formular una instància genèrica a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament, indicant el nom del titular i el local i el motiu de l'ampliació del termini.

 

Per aquells i aquelles que tinguin ja una terrassa atorgada, podran demanar també una ampliació del termini per presentar la sol·licitud. Aquesta petició, però, s'ha de fer abans del dia 31 d'agost del 2022 (inclòs). En cap cas, l'ampliació atorgada serà superior a 15 dies hàbils.

 

Què s'ha de fer amb la publicitat a les taules, cadires i para-sols de marques conegudes?

 

Per regla general, es permetrà conservar els elements de la terrassa amb publicitat que no trenquin l'harmonia estètica del conjunt de la zona d'influència de la mateixa terrassa i les del costat, sense perjudici de la possibilitat d'inspecció reservada als tècnics municipals.

 

Què cal fer amb les taules i les cadires un cop recollida la terrassa?

 

Per regla general, s'han de recollir i endreçar tots els elements en una part de la zona autoritzada per ocupar, de manera que no impedeixi l'ús de la via pública. No obstant això, en el cas que no es torni a obrir la terrassa fins al cap de 48 hores o més, caldrà entrar dins del local tots els elements (a excepció de les jardineres i els para-sols fixats a terra).

 

Fins a quina hora es pot mantenir la terrassa oberta?

 

Els dies feiners, fins a dos quarts d'una de la nit (00.30 hores) i els caps de setmana (nits de divendres i dissabtes) i vigílies de festius, fins a la una de la nit (01.00 hores). Cal recordar que l'hora d'obertura de la terrassa serà sempre a les vuit del matí (8.00 hores), de conformitat amb la ordenança municipal de soroll i vibracions.

 

Es pot mantenir obert un local un cop recollida la terrassa?

 

Sí, sempre i quan es respecti el descans dels veïns i la convivència.

 

Es pot transmetre la llicència de terrassa atorgada?

 

No. En el cas de tancament definitiu del local, el o la titular haurà de comunicar per instància genèrica, a través de la Seu electrònica, la renúncia de la llicència. La nova persona titular, en tot cas, haurà de presentar una nova sol·licitud de llicència conforme amb allò dit anteriorment.

 

Per quan es preveu l'entrada en vigor de l'ordenança municipal que regularà l'ocupació amb terrasses?

 

Un cop passat aquest estiu, s'obrirà una consulta pública prèvia a través de l'E-tauler de l'Ajuntament, perquè els bars i els restaurants puguin presentar suggeriments i/o al·legacions a tenir en compte. La consulta pública prèvia s'acompanyarà d'un primer esborrany de l'ordenança.

 

Transcorregut el termini de la consulta (no superior a 10 dies hàbils), es constituirà una Comissió d'Estudi, formada pels portaveus dels diferents grups municipals i el personal tècnic de l'Ajuntament per redactar un esborrany definitiu del text de l'ordenança. Es tindran en compte les aportacions que s'hagin fet durant el termini de la consulta pública.

 

Un cop redactat el text, aquest serà aprovat inicialment pel Ple municipal i es sotmetrà a un tràmit d'informació pública de 30 dies hàbils. Transcorregut aquest termini, sense haver formulat al·legacions, el text quedarà aprovat definitivament i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, entrant en vigor al cap de 15 dies hàbils després de la seva publicació.

 

Tot plegat, es preveu que entri en vigor cap a finals d'aquest any i/o principis del vinent.

Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043