Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
24/07/2021 | 19:23 h
Participació Ciutadana
previsio
 
 
24/07/2021 | 19:23 h
Consulta prèvia a l'ordenança municipal reguladora de servei de transport urbà de viatgers amb turisme
 
[Data publicació: Palafolls, 27 de maig de 2021]
[Termini de participació: 10 de juny de 2021]

[Forma de participació: a través d’una instància genèrica o bé emplenant el formulari annexat en el banner]

 

Aquest Ajuntament pretén regular mitjançant ordenança el servei de transport urbà de viatgers amb turisme, en virtut del que disposen els articles 4 i 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb els articles 6, 8, 66.2.m) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l’art. 1 del Reial Decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament Nacional dels Serveis Urbans i Interurbans de Transports en Automòbils Lleugers (RNSUITAL), en concordança amb allò previst en la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi a Catalunya.
 
Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que disposa l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions Públiques (LPACAP), amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, s'ha de substanciar una consulta pública prèvia per demanar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats pel mateix, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives.
 
En conseqüència se sotmet a consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Ordenança municipal reguladora de servei de transport urbà de viatgers amb turisme, la següent Memòria:
 
ANTECEDENTS
Catalunya té competència exclusiva en matèria de transports urbans i interurbans. La Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, desenvolupa aquesta matèria, i particularment, la del sector del taxi com a transport urbà i interurbà.
Les entitats locals catalanes, tenen competència en atorgar llicències i regular, mitjançant ordenança o reglament, el règim a què s’ha de sotmetre la prestació dels serveis de transports urbans de passatgers amb turismes lleugers, conegut com a auto-taxi.
En data d’avui, Palafolls no disposa de cap normativa pròpia que reguli la prestació del servei de taxi.
L’any 2020 es va engegar una prova pilot de la prestació del servei Transport a la Demanda (conegut com a TAD), promogut per l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), en el terme municipal de Palafolls. El resulta d’aquesta prova va ser molt positiva en relació a la mobilitat entre nuclis. La qual cosa, l’Ajuntament ha acordat prorrogar la prestació amb el compromís d’aprovar una ordenança reguladora del servei de transport de passatgers per vies urbanes.
PROBLEMES QUE ES PRETEN SOLUCIONAR
·         La manca de regulació integral a nivell local, de la prestació dels serveis de transport de passatges amb vehicles lleugers en vies urbanes i/o interurbanes en la modalitat de taxi.
·         La manca d’opcions d’alternatives i complementàries al transport públic de passatgers (el servei de bus) en el servei de mobilitat, per tal de garantir l’accés a tots els serveis i equipaments públics als palafollencs que viuen als diferents nuclis disseminats en el terme municipal. 
NECESSITAT I OPORTUNITAT
Vist l’èxit de la prestació del TAD, es fa necessari proporcionar una normativa a nivell local de la prestació del servei de transport de viatges amb vehicle lleuger en el terme municipal de Palafolls, quan a:
·         Requisits per a l'obtenció de les llicències (autorització atorgada per a la prestació de servei urbà de taxi com a activitat privada reglamentada).
·         Transmissió de llicències.
·         Condicions de prestació de servei, i tipologies.
·         Requisits exigibles a les persones conductores.
·         Marc de drets i deures de les persones usuàries del servei i de les persones conductores.
·         Característiques i identificació dels vehicles.
·         Modalitats de prestació del servei.
·         Règim de descansos.
·         Previsió, si escau, de places o vehicles adaptats per a transport de persones amb discapacitat.
·         Règim relatiu a la inspecció, control i seguiment respecte a les condicions del servei, així com el visat de les llicències.
 
I alhora, també pot suposar una oportunitat per actualitzar la regulació del sector en termes que permetin a les empreses operadores relacionar-se amb l’administració, i també amb les persones usuàries, de forma electrònica, amb aplicació de les noves tecnologies que necessàriament han de simplificar aquestes relacions i reduir les càrregues administratives inherents.
 
Tot plegat, es pot traduir en una millora d’accés a la ciutadania a aquests mitjans de transport i, en conseqüència, que comptin amb un element més a l’hora de decidir en cada moment quina és la mobilitat més eficient (bus o taxi); i alhora proporciona un servei de mobilitat eficient i respectuós amb el medi ambient.
OBJECTIUS
·         A través d’una sola ordenança, proporcionar de manera fàcil i accessible, la cobertura jurídica necessària per desenvolupar, d’acord amb la normativa vigent, el règim de prestació de serveis transport de passatgers urbans en vehicles lleugers, i en concret, el servei de taxi.
·         Establir nous models de prestació de l’activitat de transport urbà de passatgers, complementant el servei de transport públic de viatgers (el servei de bus), i així garantint el dret a la mobilitat de la ciutadania.
·         Garantir estàndards de qualitat i seguretat per a les persones usuàries i els treballadors del servei.
·         Potenciar un ús sostenible de l’espai públic comú i, en general, dels atributs ambientals de la mobilitat (incentivar l’ús dels vehicles híbrids o elèctrics).
POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES
No es preveu cap altre que no sigui l’aprovació d’una ordenança municipal no fiscal.
 
Durant el termini de deu (10) dies, a l’endemà de la publicació del present edicte en el lloc web municipal i al portal de transparència, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, podran fer arribar les seves opinions mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la LPACAP.
 
Signat electrònicament a la data que consta a l’encapçalament
 
bustia suggeriments i participació
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043