Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
21/04/2021 | 06:23 h
Consultes públiques prèvies
previsio
 
 
21/04/2021 | 06:23 h

CONSULTA PRÈVIA A LA REDACCIÓ DE L’ORDENANÇA D’ACTES I ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA

[Data publicació: Palafolls, 26 d’abril de 2018]

[Termini de participació: 28 de maig de 2018]

 

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració de l’Ordenança reguladora dels actes i activitats que es realitzin a la via pública, es procedeix a substanciar una consulta pública a través de la web de l’Ajuntament de Palafolls, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Els ciutadans/es, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquesta consulta, que es realitza prèviament a l’elaboració del text de la futura ordenança, fins al dia 28 de maig de 2018, omplint el formulari d’aquest enllaç, o bé mitjançant una instància al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, manifestant el que considerin en relació amb:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

La manca de regulació del permís municipal per realitzar activitats organitzades per particulars, entitats i associacions a la via pública, la necessitat de previsió d’un procediment per sol·licitar i concedir les oportunes autoritzacions, així com de les conseqüències en cas d’incompliment de les previsions de l’Ordenança.

  1. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Necessitat de regular les autoritzacions per realitzar activitats a les vies públiques a proposta dels particulars i/o de les diverses entitats i associacions per una adequada convivència ciutadana i ordenació dels espais públics, així com la de preveure les conseqüències en cas d’incompliment de la normativa reguladora. Aquest nou marc normatiu ha de permetre conèixer els requisits tècnics que hauran de complir les activitats per a la seva autorització i els casos en que serà procedent concedir-les.

  1. Els objectius de la norma

L’objectiu d’aquesta norma és regular les activitats organitzades pels particulars i /o per les diverses entitats i associacions a la via pública i a altres espais i serveis de domini públic, mitjançant la modulació o limitació de determinats tipus de comportaments, per tal d’aconseguir el benestar col·lectiu i possibilitar la convivència ciutadana i alhora facilitar l’exercici de les indicades activitats.

La finalitat d’aquesta ordenança és el manteniment d’un clima de civisme, de convivència social i respecte mutu entre la ciutadania, siguin o no veïns del municipi,  determinant mecanismes per corregir i, en el seu cas, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida i els béns de domini públic.

  1. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Es considera més adient la regulació mitjançant una ordenança específica, per resultar més clarificadora, pràctica i accessible per la ciutadania, facilitar el coneixement de la regulació vigent en matèria d’activitats a la via pública i alhora donar compliment als principis de la bona regulació i, especialment, al de seguretat jurídica. A efectes tributaris, l’ocupació de la via pública s’atindrà al que disposin les ordenances fiscals corresponents.

 

  • BÚSTIA - Participació ciutadana
  • Consulta prèvia redacció ordenança d'activitats a la via pública
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043