Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
16/10/2021 | 01:36 h
Participació Ciutadana
previsio
 
 
16/10/2021 | 01:36 h
Consulta prèvia de l’avantprojecte de l’ordenança municipal del patinet elèctric
 
[Data publicació: Palafolls, 16 d'agost de 2021]
[Termini de participació: 31 d'agost de 2021]

[Forma de participació: a través d’una instància genèrica o bé emplenant el formulari annexat en el banner]

 

Aquest Ajuntament pretén regular mitjançant ordenança les condicions per circular per les vies públiques els patinets elèctrics i els vehicles de mobilitat personal (VMP).

 

Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que disposa l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions Públiques (LPACAP), amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, s'ha de substanciar una consulta pública prèvia per demanar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats pel mateix, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives.

 

En conseqüència se sotmet a consulta pública prèvia a l'elaboració de Ordenança municipal de l’ús dels patinets elèctric i altres vehicles de mobilitat personal (VMP), la següent Memòria:

 

ANTECEDENTS

En els últims anys han aparegut altres formes de mobilitat més sostenible i pràctics com son els patinets o les rodes elèctriques i els cicles de més de dues rodes. Es coneixen com a “vehicles de mobilitat personal” (VMP).

Des del novembre del 2020, van tenir la consideració de vehicles tal com defineix el Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i, per tant, tenen prohibida la circulació per les voreres o les zones de vianants.

El legislador estatal, ha establert uns llimbs perquè els municipis puguin regular certs aspectes referents als VMP, com ara l’edat mínima per a conduir.

Actualment, a Palafolls es disposa d’una ordenança municipal de Circulació que no contempla l’ús dels patinets elèctric i altres VMP a la via pública. I d’una ordenança municipal de convivència i civisme, la qual prohibeix la realització de qualsevol activitat en els espais, equipaments i béns públics que impliquin un risc lleu a la resta dels usuaris.

PROBLEMES QUE ES PRETEN SOLUCIONAR

La manca de condicions d’usos a la via pública dels patinets elèctric i altres VMP, així com els requisits per utilitzar-los. I la determinació d’un règim sancionador aplicable.

NECESSITAT I OPORTUNITAT

Vist que l’ordenança actual de circulació no contempla aquest tipus de vehicles, es fa necessari dotar als palafollencs d’un marc legal propi i exhaustiu que reguli els patinets elèctric i altres VMP, per tal de garantir-ne la seguretat i la convivència, donant alhora compliment amb els principis de la ordenança municipal de convivència i civisme. Per aquest motiu, és una oportunitat per ordenar aquesta nova mobilitat (que és activa i sostenible) per tal de fer més segura la seva circulació.

La tramitació d’una nova ordenança que només reguli aquest tipus de vehicles, seria idoni per complementar a la vigent ordenança municipal de circulació, per tal d’aconseguir un document més fàcil i entenedor pels palafollencs, i alhora de poder disposar d’una cobertura jurídica que permeti actuar l’Ajuntament en les tasques de vigilància i ordenació de trànsit degut que els patinets elèctric i altres VMP comporten un risc exponencial d’accidents. Sens perjudici, que un cop aprovada i entrada en vigor la reforma del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, es pugui elaborar amb temps un text refós de l’ordenança municipal de circulació que englobi les diverses temàtiques relacionades amb la mobilitat. Que requerirà d’una tasca jurídica intensa i acurada compilació.

OBJECTIUS

A través d’una sola ordenança poder reflectir els patinets elèctric i altres VMP com a modalitats de mobilitat sostenible; es reconeguin els seus drets i deures i; es garanteixin la seva convivència viària i que siguin compatibles a la protecció dels vianants.

Es tracta d’establir les condicions d’utilització dels patinets elèctric i altres VMP, adoptats amb diligència i precaució necessària com qualsevol altre conductor de vehicles a motor. A fi d’evitar danys propis i/o aliens, i alhora garantir la seguretat vial a les vies públiques del municipi i fer compatible la circulació amb la resta de persones, usuaris i/o vehicles.

POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES

Es preveu la redacció d’un text refós a la vigent ordenança de circulació, però arran el risc potencial que representen els patinets elèctric i altres VMP, és adient redactar una nova ordenança que ho reguli explícitament i sigui com a complement a l’actual ordenança de circulació.

 

Durant el termini de deu (10) dies, a l’endemà de la publicació del present edicte en el lloc web municipal i al portal de transparència, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, podran fer arribar les seves opinions a través de la bústia de suggeriments i opinions de la web municipal o bé qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16 de la LPACAP.

 

Signat electrònicament a la data que consta a l’encapçalament

 
bustia suggeriments i participació
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043