Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
18/12/2018 | 12:18 h
Informació oficial
previsio
 
 
18/12/2018 | 12:18 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Ordenances fiscals
27/12/2017
Ord.17 Taxa aprofitament espai domini públic empreses explotadores subministraments
27/12/2017
Ord.14 Taxa Retirada Vehicles abandonats o estacionats defectuosament
27/12/2017
Ord.12 Taxa prestació servei de Gestió de Residus Municipals
27/12/2017
Ord.10 Taxa prestació serveis intervenció administrativa Activitats
27/12/2017
Ord. 9 Taxa Llicències o comprovació activitats comunicades en Urbanisme
27/12/2017
Ord. 7 Taxa expedició de Documents Administratius
27/12/2017
Ord. 5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
27/12/2017
Ord. 4 Impost sobre Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
27/12/2017
Ord. 2 Impost sobre Activitats Econòmiques
27/12/2017
Ord. 1 Impost sobre Béns Immobles
1/1/2017
Ord.36 Taxa utilització dels Horts Municipals
1/1/2017
Ord.35 Taxa prestació servei Prevenció Incendis Foretals
1/1/2017
Ord.34 Taxa estacionament Vehicles Tracció Mecànica en vies públiques
1/1/2017
Ord.24 Taxa Subministrament Aigua Potable
1/1/2017
Ord.21 Taxa Instal·lació de Quioscos en la via pública
1/1/2017
Ord.19 Taxa utilització via pública entrada vehicles a través de voreres, càrrega i descàrrega
1/1/2017
Ord.18 Taxa Ocupació terrenys ús públic amb mercaderies, runes i altres instal·lacions
1/1/2017
Ord.15 Ordenança General de Preus Públics
1/1/2017
Ord.13 Taxa Servei Cementiri Municipal
1/1/2017
Ord.11 Taxa servei Clavegueram
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043