Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
29/11/2022 | 05:50 h
previsio
 
 
29/11/2022 | 05:50 h

PLA ANUAL NORMATIU DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS PER A L’ANY 2022

17 de desembre de 202117 de desembre de 2021Que l’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 16 de desembre, adoptà entre d’altres, aprovar el “Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament de Palafolls per a l’any 2022”, que es detalla a continuació:

 

Introducció:

 

L’Ajuntament de Palafolls es troba immers en una nova planificació de la seva producció normativa, per tal de conèixer els efectes reals que genera la seva normativa vigent i verificar-ne l’eficàcia, l’efectivitat i l’eficiència del seu impacte entre els palafollencs/ques. Així com també per donar resposta a les necessitats de la ciutadania davant de noves activitats socials que han anat sorgint en els últims anys.

 

Un exemple clar de cada cas, seria per una banda, la consulta pública prèvia sobre la modificació de les ordenances municipals reguladores de tinença d’animals, de civisme i de convivència, i de sorolls i vibracions. I per l’altra, la recent aprovació de la Ordenança municipal reguladora del servei de transport de viatges amb turisme lleuger (Servei de taxi i servei a la demanda); i la Ordenança municipal de l'ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP), que es troba en tràmit d’informació pública.

 

Segons el que estableix la normativa en matèria de transparència i de participació ciutadana, la iniciativa normativa s’ha d’exercir de manera que el marc normatiu sigui previsible, estable i fàcil de conèixer i comprendre pels ciutadans i els agents socials. I les administracions públiques ho han de garantir en virtut del principi de “bona regulació”.

 

Per això, la millor manera de racionalitzar l’activitat de producció normativa i millorar-ne la qualitat (en facilitar la participació de tots els agents implicats en el procediment d’elaboració), és a través d’un Pla Anual Normatiu, que permetrà recollir l’activitat de revisió i d’avaluació de les normes vigents, i alhora permetrà incrementar la seva predictibilitat i la transparència.

 

Aquest mateix “Pla anual normatiu de l’Ajuntament de Palafolls per a l’any 2022”, presenta les iniciatives normatives que l’actual equip de govern preveu aprovar durant l’any 2022, classificades en àrees i amb indicació dels objectius a aconseguir.

 

Planificació Normativa per l’any 2022:

 

Àrea d’Alcaldia

 

Modificar i refondre el Reglament Orgànic Municipal, última modificació aprovada en el Ple, el dia 11 de desembre de 2015.

Objectius: refondre en un sol text les diverses modificacions efectuades anteriorment, i afegir la regulació sobre la celebració de sessions en format mixta (presencial i a distància) en cas d’incapacitat d’un regidor.

Reglament de funcionament del teletreball.

Objectius: regular aquesta modalitat de treball entre el personal de l’Ajuntament, d’acord amb les exigències que es puguin preveure en la normativa estatal. En tot cas, aquesta iniciativa queda subjecte a l’aprovació de dita normativa estatal, que es preveu durant l’any 2022.

Modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2023

Objectiu: Donar compliment a l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Àrea de serveis a les Persones

 

Ordenança municipal reguladora de convivència i civisme aprovada en el Ple, el dia 7 de maig de 2015.

 

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de Palafolls aprovada en el Ple, el dia 28 d’abril de 2014.

Objectius: complementar i adaptar a les exigències incorporades per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 

Àrea d’esports, salut públic, gent gran i participació ciutadana

 

Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals aprovada en el Ple, el dia 21 de juny de 2016.

 

Objectius: complementar i adaptar a les exigències incorporades per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Ordenança municipal reguladora de l’ús dels equipaments municipals.

 

Objectius: aprovar en una sola ordenança la regulació sobre els diferents usos de tots els equipaments municipals.

 

 

 

Àrea de Noves tecnologies, Comunicació, Transparència i administració electrònica.

 

Ordenança de Transparència i administració digital.

 

Objectius: aprovar una nova ordenança sobre la matèria adaptada a les exigències de la Llei 39/2015, de la Llei 40/2015, i del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’Actuació i Funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

 

  acord-ple-aprovacio-pla-normatiu-2022.pdf (495,13 KB)Acord del Ple 16/12/2021 Pla normatiu 2022Número de visites
583


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043