Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
18/03/2019 | 22:53 h
Tràmits i gestions
previsio
 
 
18/03/2019 | 22:53 h

Sol·licitud reserva del molí d'en Puigvert


02Únicament podran ser beneficiaris del dret d’ús de l’equipament públic, els ciutadans empadronats a PalafollsNomés s’acceptaran sol·licituds presentades al registre de l’Ajuntament ja siguin presencials o telemàtiques. L’interessat haurà de presentar el DNI. caldrà fer sol·licitud de reserva prèvia amb un interval màxim de 3 mesos, al dia en que es pretén fer ús. Pel còmput d’aquest termini es fixarà la data que es sol·licita. No s’admetran sol·licituds que superin el termini indicat, ni sol·licituds realitzades sense una antelació mínima de 7 dies hàbils a la data en que es pretén l’ús de l’edifici.GratuïtPRIMER.- Per a l’ús del Molí d’en Puigvert, caldrà fer sol·licitud de reserva prèvia amb un interval màxim de 3 mesos, al dia en que es pretén fer ús. Pel còmput d’aquest termini es fixarà la data que es sol·licita.
Si pel dia concret que es vol gaudir de l’ús calgués presentar la sol·licitud en un dia festiu, sempre es presentarà el següent dia hàbil posterior.

En els casos en els que el mes que es demana l’ús no tingui els mateixos dies naturals que el mes en el que es vulgui gaudir, sempre es presentarà el següent dia hàbil posterior.

No s’admetran sol·licituds que superin el termini indicat, ni sol·licituds realitzades sense una antelació mínima de 7 dies hàbils a la data en que es pretén l’ús de l’edifici.

Únicament podran ser beneficiaris del dret d’ús de l’equipament públic, els ciutadans empadronats a Palafolls. Només s’acceptaran sol·licituds presentades al registre de l’Ajuntament presencialment o de manera telemàtica. L'interessat haurà de presentar el DNI. El sol·licitant haurà d’emplenar el formulari de reserva, amb les seves dades, la data, la seva signatura i la data en que vol gaudir de l’ús.
En cas que la sol·licitud es tramiti en una mateixa data per diferents interessats que coincideixin en la data demanada per l’ús s’atorgarà a l’interessat que hagués formalitzat la pretensió amb major antelació horària. Amb caràcter general, la concessió es resoldrà seguint l’ordre cronològic de sol·licituds.

SEGON.-Un cop dictada resolució a favor de l’interessat, aquest haurà de dipositar fiança de 100 euros per reposició de béns o per atendre desperfectes que es puguin produir. La fiança es retornarà un cop comprovat que l’edifici ni les seves instal·lacions no han sofert cap perjudici o dany material.

TERCER.-La fiança s’haurà de dipositar en un termini màxim de 5 dies naturals després de notificada a l’interessat la concessió de l’ús en la data sol•licitada. Així mateix, es procedirà al reintegrament de la fiança en un màxim de 20 dies posteriors a la data en que l’interessat en feu ús, excepte en els supòsits que calgui dur a terme reparacions o reposició de béns.

QUART.- Únicament seran objecte de cessió de l’ús els dissabtes i diumenges no festius, en horari de 10 a 21h. Els dies laborables i festius nacionals, autonòmics o locals no s’autoritzarà l’ús de l’edifici. Únicament podran ser objecte de gaudi i ús, la sala gran planta inferior, l’era i l’entorn natural. En cap cas, es pot accedir a habitacions o espais expressament senyalitzats o tancats mitjançant claus o altres dispositius de seguretat.

L’Ajuntament té el dret de reservar aquelles dates que consideri oportunes.

CINQUÈ.- L’ús del Molí d’en Puigvert, comporta un us diligent i curós tant de l’edifici i el seu entorn, com de l’espai natural. Les persones que no respectin les normativa vigent, i en especial, la normativa contra incendis, respondran personalment dels fets comesos.

SISÈ.- La neteja de l’espai, i retorn a les condicions en que l’interessat va ocupar l’edifici seran responsabilitat de la persona responsable a qui li hagi estat autoritzat l’ús. L’ incompliment d’aquests requisits suposarà l’assumpció per part de l’Ajuntament de la neteja i condicionament dels espais a càrrec de la fiança dipositada per l’interessat.


Internet

Mitjançant certiticat digital ( DNIe, Idcat, etc) a l'enllaç d'instància genèrica telemàtica


Presencial

Horari de dilluns a divendres de 9h a 14hRegistre i atenció al ciutadà - Ajuntament de Palafolls- L'instància de sol·licitud DOC PDF

- Dni original del sol·licitant.Número de visites
2985
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043