Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
17/11/2019 | 02:08 h
Tràmits i gestions
previsio
 
 
17/11/2019 | 02:08 h

Comunicació prèvia d’obertura


Mitjançant la Comunicació prèvia d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei de simplificació i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.  

En el cas de presentar una comunicació de canvi de titular no caldrà aportar de nou la documentació tècnica associada.

 

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de 2 mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actuaEn qualsevol momentLa Comunicació prèvia d’obertura es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.Ordenança fiscal 9 i 10Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
Llei 3/2010, de 18 juliol, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.


Internet

Qualsevol hora, qualsevol dia de l'any, mitjançant certificat digital (idcat, dnie, idcatsms, fmt)
Si no disposeu de certificat digital el podeu tramitar al propi ajuntament en horari d'atenció al públic.https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=124&FIL_WTXIDTRAM=acbb09265b434fa79d0bc41124d2e400&INF_WTXNOMTAB=FCOMPROBE&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FCOMPROBE&INF_WTXNOMTRA=Comun


Presencial

En l'horari de l'equipamentRegistre i atenció al ciutadà - Ajuntament de Palafolls1. Comunicació prèvia d’obertura d’acord amb el model normalitzat  que inclou la declaració responsable següent:

- Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

- Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.

-  Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.

2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent

3. Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.

4. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).

5. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.

6. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

7. Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010.

8 . Pagament de la taxa corresponent, formulari de pagament Número de visites
1637
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043