Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
15/09/2019 | 09:08 h
Tràmits i gestions
previsio
 
 
15/09/2019 | 09:08 h

Comunicació previà d'Activitats de l'Annex III


És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infrastructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.

 La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la
representació amb la qual s’actua.Al Registre de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9h a 14hLa comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.
Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.
Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials.
• Ordenança dintervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.


Internet

Amb certificat Digital o DNI digitalhttps://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=124&FIL_WTXIDTRAM=dd0bdc022d1448d687dde442c374efa4&INF_WTXNOMTAB=FCOMPANN3&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FCOMPANN3&INF_WTXNOMTRA=Comun


Presencial


Registre i atenció al ciutadà - Ajuntament de Palafolls1. Comunicació prèvia ambiental d’acord amb el model normalitzat.

2. Projecte bàsic i/o memòria ambiental.

3. Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada per personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte.

4.  Certificacions ambientals específiques establertes a l’ordenança per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració.

5.  Acreditació   d’haver   obtingut   la   llicència   d’obres   o   d’haver   presentat   la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi, o bé d’haver obtingut l’informe urbanístic favorable.

6. Declaració d’impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d’impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau.

7. En matèria de seguretat, un o altre document, segons el cas:

 - Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis     i  el  certificat  de  l’acte  de  comprovació  favorable  en  matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

 - Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipal si es tracta d’activitats, instal·lacions o establiments incloses a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública

8. Pla de dejeccions ramaderes, en cas d’activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

9. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si es tracta de domini públic municipal).

10. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan

procedeixi.

11. Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011

12. Declaració responsable en matèria de comerç pels establiments subjectes al

Decret Llei 1/2009, si no s’ha presentat amb la llicència o comunicació.

13.  En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

14. Declaració   responsable   conforme   es    disposa    de    pòlissa    o    contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat ambiental de l’activitat, si escau.

15. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.Número de visites
1749
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043