Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
17/01/2021 | 14:44 h
Tràmits i gestions
previsio
 
 
17/01/2021 | 14:44 h

Sol.licitud participació processos de selecció


Els aspirants dels processos de selecció hauran d'omplir l'imprès d'instància de sol.licitud convocatories de personal [actualitzat octubre 2018] que s'utilitzarà per aquells processos pels quals no existeixi una instància habilitada específica i si el tràmit es vol fer telemàtic, llevors caldria anexar aquesta instància tipus al tràmit o simplement presentar-la complimentada per registre d'entrada.

 

La taxa s'ha d'abonar per autoliquidació, per tal cal sol·licitar el full de la taxa al Registre de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9h a 14hQualsevol persona interessada i que compleixi els requisits de la convocatòriaDins el període del procés selectiu escollitDrets d'examen per processos selectius regulat a l'Ordenança fiscal núm. 7 Taxa per expedició de documents administratius.Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, mitjançant el qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic.
El Real Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Llei 39/2015, Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


Internet

El tràmit es pot realitzar a través de la instància telemàtica adjuntant la instància tipus que trobareu seguidament enllaçada al web


Presencial

De dilluns a divendres de 9h a 14hRegistre i atenció al ciutadà - Ajuntament de PalafollsLa exigida per la convocatòria que el ciutadà estigui interessat a participar, exceptuant els processos de selecció de la policia, que tenen una instància especifica per aquesta.Número de visites
3607
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043