Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
13/11/2018 | 00:26 h
Tràmits i gestions
previsio
 
 
13/11/2018 | 00:26 h

Llicència d´Obres Menors


Es troben subjectes a la comunicació prèvia les construccions i instal·lacions de nova  planta,  i  les  obres  d’ampliació,  reforma,  modificació,  rehabilitació  o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

Podem considerar 2 tipus d'obre menor:

 
  • Obres que es poden fer pel tràmit de llicència d’obres menors són:
a)La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
b)Murs de contenció, piscines i pous
c)Reparació puntual d’elements estructurals
d)La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva
e)La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
f)La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
g)La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
h)Els usos i les obres provisionals
i)Els actes següents quan es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
-Les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
-El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
-La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
-La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
-La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
  • Obres que es poden fer pel tràmit de comunicació prèvia són:

 

-          La reparació d’edificis existents com:

§  Recalçaments puntuals

§  Reparació de cobertes i terrats que no afectin l’estructura

§  Implantació de noves instal·lacions de serveis encastades en parets mestres

 

-          La modificació de l’aspecte exterior dels edificis existents com:

§  Tancaments de balcons

§  Creació o modificació d’obertures, balcons, tribunes o cornises

 

-          Manteniment de les façanes com:

§  Arrebossat, pintat i estucat de les façanes i voladissos

§  Reparar o substituir trenca-aigües, canals i baranes

§  Aplacats de plantes baixes

§  Instal·lacions o substitució de persianes, reixes, baranes i similars

 

-          La modificació de l’aspecte interior dels edificis com:

§  Condicionament de locals en brut amb creació d’instal·lacions

§  Reformes interiors, que comportin la variació de les estances construïdes, les instal·lacions o els servies comuns 

-          Les construccions de nova planta que no necessitin projecte tècnic com per exemple, tancament de finques. 

-          Canvi d’ús d’edificis i instal·lacions (excepte a ús residencial). 

-          Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 

-          Enderroc d’edificacions fins a 50 m2. 

-     Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. 

 

-     Actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.El propietari o promotor de l'obra o tota persona degudament autoritzada.De dilluns a dissabte de 9h a 14h.Les comunicacions prèvies relatives a l’execució d’obres no són vàlides si no
indiquen els terminis màxims per començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat i d’acord amb el que estableixin les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació. Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut.
Si transcorren els terminis màxims indicats en una comunicació prèvia per començar o acabar les obres, incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons correspongui, sens perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia.Segons ordenança Fiscal núm 7.• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de
protecció de la legalitat urbanística•
• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei d'urbanisme
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.


Internet

Mitjançant instància genèrica telemàtica, adjuntant la documentació relacionada en el tràmit.https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=124&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%


Presencial

En horari d'atenció al públic al equipament on es realitza el tràmit.Registre i atenció al ciutadà - Ajuntament de Palafolls  • Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat, que trobareu al final de la plana adjunt, seegons necessitats.
  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica- NIF)
  • Acreditació de la liquidació de les taxes ( import desglossat al document adjunt al final de la plana)
  • Descripció de les obres (plànol i memòria de les obres a executar)Número de visites
2531
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043