Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
06/05/2021 | 07:09 h
Tràmits i gestions
previsio
 
 
06/05/2021 | 07:09 h

Llicència d´Obres Menors


Es troben subjectes a la comunicació prèvia les construccions i instal·lacions de nova  planta,  i  les  obres  d’ampliació,  reforma,  modificació,  rehabilitació  o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

Podem considerar 2 tipus d'obre menor:

 
  • Obres que es poden fer pel tràmit de llicència d’obres menors són:
a)La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
b)Murs de contenció, piscines i pous
c)Reparació puntual d’elements estructurals
d)La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva
e)La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
f)La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
g)La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
h)Els usos i les obres provisionals
i)Els actes següents quan es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
-Les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
-El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
-La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
-La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
-La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
  • Obres que es poden fer pel tràmit de comunicació prèvia són:

 

-          La reparació d’edificis existents com:

§  Recalçaments puntuals

§  Reparació de cobertes i terrats que no afectin l’estructura

§  Implantació de noves instal·lacions de serveis encastades en parets mestres

 

-          La modificació de l’aspecte exterior dels edificis existents com:

§  Tancaments de balcons

§  Creació o modificació d’obertures, balcons, tribunes o cornises

 

-          Manteniment de les façanes com:

§  Arrebossat, pintat i estucat de les façanes i voladissos

§  Reparar o substituir trenca-aigües, canals i baranes

§  Aplacats de plantes baixes

§  Instal·lacions o substitució de persianes, reixes, baranes i similars

 

-          La modificació de l’aspecte interior dels edificis com:

§  Condicionament de locals en brut amb creació d’instal·lacions

§  Reformes interiors, que comportin la variació de les estances construïdes, les instal·lacions o els servies comuns 

-          Les construccions de nova planta que no necessitin projecte tècnic com per exemple, tancament de finques. 

-          Canvi d’ús d’edificis i instal·lacions (excepte a ús residencial). 

-          Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 

-          Enderroc d’edificacions fins a 50 m2. 

-     Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. 

-     Actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

 

Recordar que la autoliquidació s'ha de fer amb cita previà el servei de cita prèvia es podrà sol·licitar pel següents mitjans:

- A la seu electrònica de l’ORGT: orgt.cat/cites
- Per telèfon: 932 029 802
- Presencialment a qualsevol de les oficines de l’ORGT.

 El propietari o promotor de l'obra o tota persona degudament autoritzada.De dilluns a divendres de 9h a 14h. o telemàticament les 24h pels 365 dies de l'any.Les comunicacions prèvies relatives a l’execució d’obres no són vàlides si no
indiquen els terminis màxims per començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat i d’acord amb el que estableixin les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació. Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut.
Si transcorren els terminis màxims indicats en una comunicació prèvia per començar o acabar les obres, incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada resta inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons correspongui, sens perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia.Segons ordenança Fiscal núm 7.• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de
protecció de la legalitat urbanística•
• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei d'urbanisme
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.


Internet

Mitjançant instància genèrica telemàtica, adjuntant la documentació relacionada en el tràmit.https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=124&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%


Presencial

En horari d'atenció al públic al equipament on es realitza el tràmit.Registre i atenció al ciutadà - Ajuntament de Palafolls  • Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat, que trobareu al final de la plana adjunt, seegons necessitats.
  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica- NIF)
  • Acreditació de la liquidació de les taxes ( import desglossat al document adjunt al final de la plana)
  • Descripció de les obres (plànol i memòria de les obres a executar)Número de visites
6201
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043