Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
24/09/2021 | 16:25 h
previsio
 
 
24/09/2021 | 16:25 h

Llicències administrativa municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos


Llicència administrativa municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

Quan la documentació aportada és correcte i s'ha comprovat que el titular del gos perillós no té antecedents penals, s'atorga la llicència corresponent.

Un cop notificat l'atorgament de la llicència l'interessat ha de recollir aquesta a l'Àrea de Secretaria, previ pagament de la taxa corresponent que haurà de fer efectiva a l'Àrea d'Intervenció de l'Ajuntament de Palafolls.Titular d’un gos potencialment perillós.De dilluns a divendres de 9h a 14hOrdenança Fiscal. Núm. 7, art. 7.- Llei 50/99, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
- Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
- Ordenança municipal reguladora de la Tinença d’animals. (BOP Núm. 40 de 16/2/2009).


Presencial

Mitjançant la presentació a l’Ajuntament de la sol·licitud de la corresponent llicència amb la documentació requerida.Registre i atenció al ciutadà - Ajuntament de Palafolls• 1 Fotocòpia del DNI de la persona propietària. Si la persona propietària és estrangera, cal presentar la Targeta de residència en vigor o Passaport amb visat suficient.
• 1 Fotocòpia de la Targeta sanitària de l'animal, on constin les dades de la persona propietària i de l'animal.
• 1 Fotocòpia de la pòlissa que acrediti haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00€. En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d'identificació de l'animal.
• Certificat de capacitat física i aptitud psicològica. Aquest requisit s'acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. Aquest certificat s'haurà d'emetre amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits de capacitat física i aptitud psicològica, de conformitat amb el que estableix l'article 6 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, i tindrà la vigència establerta a l'article 7 del mateix Reial Decret.
• Fotocòpia document acreditatiu de la identificació de l'animal mitjançant un microxip.
• Declaració responsable signada, que es facilitarà a l'Ajuntament, de no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l'article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos i, igualment, de no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. (Declaració responsable)*
Nota. És preceptiu el certificat d'antecedents penals que sol•licitarà l'Ajuntament d'ofici.

 

L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos requereix, entre d’altres requisits, ser major d’edat. Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents:

a) Gossos que han tingut episodis d’agressivitat a persones o a altres gossos.

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: american staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, dòberman, dog argentí, dog de Bordus, fila brasileiro, rottweiler, bullmastiff, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, tosa Inu, akitu Inu.

d) Aquells les característiques de les quals es corresponguin amb la majoria de les següents:

- forta musculatura, aspecte poderós, robusta configuració atlètica, agilitat, vigor, resistència.

- marcat caràcter i gran valor.

- pèl curt.

- perímetre toràcic comprés entre els 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 centímetres per superior a 20 kg.

- cap voluminós, cuboïdal, robust, amb crani ampli i gran i galtes musculoses i bombades, mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.

- coll ampli, musculós i curt.

- pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.

- Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, potes relativament llargues formant un angle moderat. Número de visites
3306
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043