Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
19/12/2018 | 05:16 h
Tràmits i gestions
previsio
 
 
19/12/2018 | 05:16 h

Declaració responsable d’obertura


Mitjançant la Declaració responsable d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

La declaració responsable d'obertura per a la implantació o modificació d'activitats de comerç minorista i de determinats serveis és el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici d’una activitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

 

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una declaració responsable, o la no presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que sigui si escau requerida per acreditar el compliment del declarat, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertoqués.

Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declari tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això conforme als termes establerts en les normes sectorials d'aplicació.La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actuaLa Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.Aquest tràmit no té resolució.
Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.Ordenança fiscal 9 i 10Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.


Internet

Qualsevol hora, qualsevol dia de l'any, mitjançant certificat digital (idcat, dnie, idcatsms, fmt)
Si no disposeu de certificat digital el podeu tramitar al propi ajuntament en horari d'atenció al públic.https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=124&FIL_WTXIDTRAM=acbb09265b434fa79d0bc41124d2e400&INF_WTXNOMTAB=FCOMPROBE&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FCOMPROBE&INF_WTXNOMTRA=Comun


Presencial

En horari d'atenció al públic que consta en l'equipament corresponentRegistre i atenció al ciutadà - Ajuntament de Palafolls 

-Formulari de declaració responsable.

-Disposar de la corresponent comunicació prèvia d’obres quan procedeixi 
-L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb  el planejament urbanístic
-Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent. 
-Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
-Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
-Resguard d’haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit, formulari de liquidació d'activitatsNúmero de visites
1007
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043