Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Tràmits i gestions
previsio
 
 
23/05/2018 | 22:34 h

Comunicació previà d'obertura en matèria de salut alimentària


És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

 

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les  empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

 

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a aquesta

declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

 

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.S’ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l’establiment si està subjecte a algun d’aquests règims.

Abans de l’inici de l’activitat si l’establiment està subjecte a llicència.Ordenança Fiscal 9 i 10Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses
alimentàries i aliments.


Internet

Qualsevol hora, qualsevol dia de l'any, mitjançant certificat digital (idcat, dnie, idcatsms, fmt)
Si no disposeu de certificat digital el podeu tramitar al propi ajuntament en horari d'atenció al públic.https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=124&FIL_WTXIDTRAM=fe19dd38e1bc4a6aaffbd8d654560c6f&INF_WTXNOMTAB=F00001118&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00001118&INF_WTXNOMTRA=Decla


Presencial

L'horari es l'establert a l'equipamentRegistre i atenció al ciutadà - Ajuntament de PalafollsFormulari  de  declaració  responsable  en  matèria  de  salut  alimentària  per  a establiment alimentari d’acord amb el model normalitzat.

Pagament de la txa corresponent, formulari de taxaNúmero de visites
567
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona