Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
14/10/2019 | 21:21 h
Tràmits i gestions
previsio
 
 
14/10/2019 | 21:21 h

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats


11És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

 

Aquesta comunicació  a  l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació  del nou

titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

 

No es pot fer aquesta transmissió quan l’activitat sigui objecte d’un procediment d’inspecció o comprovació i control, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats.

 

Tampoc  es  pot  transmetre  l’activitat  quan  es  trobi  subjecte  a  un  expedient  de

revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

 

Pel canvi de titularitat d’activitats subjectes a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, aquest canvi de titularitat es resol mitjançant el tràmit específic de Declaració Responsable d’Obertura, o Comunicació prèvia d’obertura creat a tal efecte.

Requeriments previs  :

1.   El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència, comunicació prèvia o declaració responsable vigent.

2.   Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

 Tant el transmitent com el nou titular.La comunicació S’ha de formalitzar en el termini màxim d’un mes des que s’ha
produït efectivament la transmissió.Ordenança fiscal núm 9 i 10- Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats
recreatives.
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
• Ordenances municipals.


Internet

Qualsevol hora, qualsevol dia de l'any, mitjançant certificat digital (idcat, dnie, idcatsms, fmt)
Si no disposeu de certificat digital el podeu tramitar al propi ajuntament en horari d'atenció al públic.


Presencial

En l'horari de l'edifici on es presta el serveiRegistre i atenció al ciutadà - Ajuntament de PalafollsComunicació de transmissió del títol (llicència, comunicació prèvia o declaració responsable) que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitza que inclou la declaració responsable següent:

 

· Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

· Que  les  responsabilitats  i  les  obligacions  de  l’antic  titular  derivades  de  la llicència, de la comunicació prèvia o declaració responsable són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular disposa.

· Que  les  dades  consignades  en  la  comunicació  són  certes,  així  com  la documentació que s’adjunta, si és el cas. 

· Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular. 

· Pagament de la taxa corresponent, formulari pagamentNúmero de visites
1399
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043