Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
14/12/2019 | 09:22 h
Tràmits i gestions
previsio
 
 
14/12/2019 | 09:22 h

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats.


És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

S’haurà de sol·licitar preceptivament en els supòsits legalment previstos i que es concreten en l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i salut pública i en l’Ordenança municipal d’espectacles públics i activitats recreatives. La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actuaEn qualsevol moment. Prèviament a l’inici de l’activitat i a la presentació de la sol·licitud o comunicació prèvia corresponent.El termini per resoldre la petició d’informe urbanístic és d’un mes.
En els supòsits en què aquest s’ha d’emetre en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies.Odenança Fiscal 9 i 10Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Planejament municipal.
Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública.
Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.


Internet

Qualsevol hora, qualsevol dia de l'any, mitjançant certificat digital (idcat, dnie, idcatsms, fmt)
Si no disposeu de certificat digital el podeu tramitar al propi ajuntament en horari d'atenció al públic.https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=124&FIL_WTXIDTRAM=1e9eeea3f3d142fab12f0b2e3c8dc439&INF_WTXNOMTAB=FSOLINURB&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FSOLINURB&INF_WTXNOMTRA=Sol·l


Presencial

En l'horari d'atenció al públic de l'edifici on es presta el serveiRegistre i atenció al ciutadà - Ajuntament de PalafollsSol·licitud d’acord amb el model normalitzat o una instància genèrica.

Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.

Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals.

En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l’anàlisi quantitatiu del risc, d’acord amb les instruccions dictades per la Agència Catalana de Seguretat Industrial.

En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.Número de visites
1312
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043