Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
12/08/2020 | 22:42 h
Tràmits i gestions
previsio
 
 
12/08/2020 | 22:42 h

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient


És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial. 
Els  criteris per a  qualificar  la  modificació  de no  substancial,  són els disposats  a l’annex II.1 de l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.
Modificació no substancial: amb o sense efectes sobre les persones o el medi ambient.
 
D’activitat sotmesa a llicència:  
- La modificació no substancial amb efectes, s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.
- La comunicació d’aquesta modificació, es farà complimentant les dades i la documentació previstes en l’annex II.2 de l’esmentada Ordenança municipal.
- La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.
 
 D’activitat sotmesa  a  comunicació  prèvia:
- La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament, quan pugi tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.
- En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia .La persona física o jurídica titular d’una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.Es pot presentar en qualsevol moment.La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.Dins del mes següent a la data de la comunicació, l’Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d’una modificació no substancial o substancial.
Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s’incorporen nous focus d’emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà concretar els límits d’aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial.
Si l’òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s’hagi atorgat una nova llicència.Ordenança fiscal 9 i 10Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.


Internet

Qualsevol hora, qualsevol dia de l'any, mitjançant certificat digital (idcat, dnie, idcatsms, fmt)
Si no disposeu de certificat digital el podeu tramitar al propi ajuntament en horari d'atenció al públic.https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=124&FIL_WTXIDTRAM=f9b54450001d45b18bd608cab4a7551e&INF_WTXNOMTAB=F00001115&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00001115&INF_WTXNOMTRA=Comun


Presencial

En l'horari de l'edifici on es presta el serveiRegistre i atenció al ciutadà - Ajuntament de Palafolls1.     Document de  comunicació d'una  modificació  no  substancial  d’una  activitat d’acord  amb  el  model  normalitzat  que  inclou  la  declaració  responsable següent:

  • Que  en  cas  d’actuar  com  a  representant  legal,  es  disposa  de  tots  els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.

2.    En  cas  de  tractar-se  de  modificació  no  substancial  amb  efectes  sobre  les persones o el medi ambient, caldrà aportar la documentació tècnica que es detalla a l’annex II.2 de l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública:

 

Atmosfera:

a. Descripció i identificació dels processos, equips i instal·lacions afectats pel  canvi  que  generen  noves  emissions  o  les  modifiquen (vehiculades i difuses)

b. Característiques de les emissions vehiculades i difuses, contaminants i mesures correctores associades que estiguin afectades pel canvi.

c.  El  balanç dels  contaminants per  tal  de  justificar l’augment de  les

emissions  totals  de  l’activitat  i  la  metodologia  de  l’elaboració d’aquest balanç.

 

Aigua:

a. Dades del possible increment en el consum o abocament d’aigües i, si s’escau, acreditació de la disponibilitat del recurs.

b. Declaració d’abocament.

c. Dades dels nous focus emissors d’aigües residuals.

d. Granges: pla de gestió de les dejeccions ramaderes del canvi, informat pel DAR

e. Dipòsits controlats o monodipòsits: si hi ha afeccions a noves lleres o

s’incrementa la profunditat del vas, cal aportar estudi hidrogeològic i mesures correctores.

 

Residus:

En el cas de tractar-se de canvis que afecten la producció de residus:

a. Descripció dels canvis que produeixen un increment en la producció de residus.

b. Indicar pels nous residus generats: la descripció, el codi CER, la producció anual (en t/a), el sistema i capacitat màxima d’emmagatzematge, la seva ubicació en un plànol i la destinació final.

c. Indicar la producció anual (en t/a) de cadascun dels residus produïts, agrupant-los en perillosos i no perillosos, abans i després de la modificació plantejada (incloent els nous residus generats després de la modificació plantejada). Caldrà prendre com a referència (com a quantitats abans de la modificació) les quantitats indicades en l’autorització/llicència ambiental inicial.

En el cas de tractar-se de canvis que afecten a gestors de residus:

a. Descripció dels canvis que afecten la gestió dels residus a tractar (increment dels residus, increment de la capacitat de tractament, increment de la capacitat d’emmagatzematge dels residus abans de tractar...).

b. Indicar la capacitat de tractament anual (t/a) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada.

c. Indicar la capacitat d’emmagatzematge (t) del conjunt de residus a

tractar, abans i després de la modificació plantejada.

Llum:

Un informe de les característiques de la nova il·luminació exterior de l’activitat modificada que indiqui: la zona de protecció envers la contaminació lluminosa on s’ubica la instal·lació, les característiques de la llum, de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació, els sistemes de regulació horària, i la justificació d’ús en horari de nit, si escau.

 

Accidents greus:

En  els  supòsits  d’activitats  de  l’Annex  II  afectades  pel  Reial  decret 1254/1999, de 16 de juliol, que aprova mesures de control de riscos inherents als accidents greus en els què intervenen substàncies perilloses o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat  amb  els  llindars  que  s’estableixin per  la  normativa  de seguretat industrial.

a. Descripció general del canvi projectat.

b. Descripció dels increments/reduccions de substàncies classificades d’acord amb la normativa vigent d’accidents greus que suposarà el canvi.

c. Justificació de la no substancialitat del canvi d’acord amb els criteris

fixats a tal efecte per l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial i per comparativa amb la notificació d’accidents greus vigent.

 

Emissions radioelèctriques

a)    Descripció general del canvi projectat.

b)    Alçada de les antenes del sistema radiant.

c)    Diagrama   de   radiació   indicant   la   potencia   isotròpica   radiada equivalent (W) màxima en la direcció de màxima radiació, la inclinació  mecànica  més  elèctrica  i  l’azimut  de  les  antenes  del sistema radiant. Si es tracta d’un emplaçament en el que operen diverses tecnologies (d’un o diversos o operadors), indicar la PIRE total en les direccions màximes de radiació (en aquells casos en els que es donin les condicions per a tenir en compte l’aportació de més d’un transmissor en alguna direcció, i que són:

Que els azimuts divergeixin menys de 30º, i La distància entre centre d’antena sigui menor d’1,5 m i La distància en planta sigui menor de 3 m.)

d)    Dimensions de cada antena transmissora.

e)   Descripció dels serveis prestats i les tecnologies utilitzades, amb indicació específica de les freqüència i potències a les que opera.

f)Plànol d’emplaçament indicant cota altimètrica corresponent (a escala 1:200)

g)    Plànols en  planta i  alçat de la situació relativa a  les edificacions habitades més properes en un radi de 100 metres respecte l’emplaçament. En aquests plànols caldrà dibuixar les figures de protecció corresponents (a escala 1:500).

h)    Indicació  del  nivell  de  camp  elèctric  (V/m)  i  de  la  densitat  de potència mesurats en els tres últims controls efectuats de la instal·lació per donar compliment a un tràmit reglamentari, o en el seu defecte aportació de tres mesures separades en un interval superior a 30 minuts entre les mateixes en un mínim de tres punts de mesura.

Quan  les  modificacions  de  l’activitat  comportin  un  canvi  d’annex  en  la  seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l’article 59 d’aquesta Llei i se subjectaran al règim d’intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.Número de visites
1633
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043