Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
04/10/2023 | 12:49 h
previsio
 
 
04/10/2023 | 12:49 h

El Mapa d’Administració Electrònica puntua a l'Ajuntament amb bona nota en la majoria d'indicadors valorats en el darrer informe

15 de febrer de 2018


- L'Ajuntament és entitat de registre de l'ID Cat des del 2006. Palafolls i el Masnou van ser els primers municipis del Maresme en oferir aquest servei
- L'Ajuntament compta amb el tràmit electrònic d'Instància genèrica des del 2007 i amb el Tauler d'anuncis oficials propi des del 2013


Els resultats dels indicadors de l’Informe del Mapa d’Administració Electrònica de 2017 que s'elabora a partir de les dades que disposa el Consorci AOC i de l’anàlisi de les webs dels ens locals, resol que l'Ajuntament compleix amb bones expectatives la majoria des indicadors relacionats amb la comunicació i la transparència de la informació, la tramitació electrònica i el fàcil accés de la normativa.

Des del 2013 l'Ajuntament compta amb el tauler d'anuncis oficial on·line al seu web municipal www.palafolls.cat que dóna compta de totes les publicacions de l'Ajuntament. Pel que fa al portal de transparència, el consistori en els darrers anys ha gestionant el compliment de la normativa per tal de complir amb els màxims sol·licitats.

D'altra banda, cal recordar que des del 2006 l'Ajuntament és una entitat de registre ID CAT. Conjuntament amb el Masnou va ser dels primers municipis maresmencs en oferir aquest servei al ciutadà.

A nivell de gestió de tràmits, l'Ajuntament facilita al ciutadà poder fer electrònicament el registre de la seva instància de sol·licitud, eina principal de comunicació oficial entre el ciutadà i el consistori. Paral·lelament, des de l'àrea de Noves Tecnologies s'ha apostat per relacionar els serveis via web i donar-lis forma a nivells de tràmits on·line o formularis de gestió intermedia que permetin al ciutadà resoldre la seva incidència o petició de forma cada cop més àgil.

Pel que fa al punt d'interoperabilitat, el consistori és conscient que és el pilar on li manca estar a nivells més òptims i aquest 2018 és una de les seves línies d'acció. Recordem que la finalitat del concepte de Servei e-SET és disposar d’un model d’administració electrònica que vagi més enllà de la utilització singular dels aplicatius produïts per l’AOC, i asseguri que les administracions locals, sobretot de petit format, puguin compartir un sistema de treball que els permeti sumar recursos amb, per exemple, un registre electrònic, e-TRAM, SEU-e, e-Tauler, e-NOTUM, VIA OBERTA, solucions d’autenticació i signatura, i-ARXIU i la possibilitat d’incorporar un gestor d’expedients que pot ser servit per altres administracions en col·laboració.

Tot plegat forma part de l'objectiu de l'Ajuntament de treballar amb la voluntat de donar ple compliment al dret dels ciutadans i les empreses a no aportar les dades i documents que obren en poder de les administracions públiques que reconeix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (art.6.2, lletra b) i la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya (art. 25.4), així com la nova llei 39/2015, de l'1 d'ctubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.Número de visites
1637
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43