Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
14/10/2019 | 07:44 h
Notícies
previsio
 
 
14/10/2019 | 07:44 h

La sala de plens acull aquest divendres 6 d'abril una nova sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

5 d'abril de 2018


L'ordre del dia es pot consultar en la seva totalitat en el document oficial publicat al Tauler d'Anuncis Oficial de l'AjuntamentAquest divendres 6 d'abril es convoca una nova sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament a les 19 h. Compta amb 17 punts en l'ordre del dia, els quals es detallen a continuació:

 

PART RESOLUTIVA
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN
2. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D’INTERÈS PER A
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.
- INFORMAR DE LA SOL·LICITUD DEL CANVI DE DESTÍ DEL PLA
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
-DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS JUDICIALS.
ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÒMICS:
3. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
CORRESPONENT AL 4T. TRIMESTRE DEL 2017.
4. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T.
TRIMESTRE DEL 2017.
5. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 4T. TRIMESTRE
DEL 2017.

6. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 301/2018
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS DE L’EXERCICI 2017.
7. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚM. 302/2018 D’APROVACIÓ
DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 1/2018 D’INCORPORACIÓ
DE ROMANENTS DE CRÈDIT.
8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 2/2018 DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.
ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS:
9. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS
REGIDORS.
10. NOMENAMENT DE REPRESENTANT SUPLENT DE LA CORPORACIÓ
DINS DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL
MARESME”.
11. PROPOSTA PER A L’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D’UN
SEGON LLOC DE TREBALL.
12. PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2019.
13. INFORMAR FAVORABLEMENT DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
DE L’ÀMBIT DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DEL MONTNEGRE I EL
CORREDOR, DINS DE L’ÀMBIT DEL TERME MUNICIPAL DE
PALAFOLLS.
14. DENOMINACIÓ DE NOVES VIES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI DE
PALAFOLLS.

 

PART DE CONTROL
15. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ERC-AM EN DEFENSA DE
L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA.
16. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ERC-AM PER A LA
COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.
17. PRECS I PREGUNTES.Número de visites
517
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043